Q21 - Text a obraz ve fenomenologii a sémiotice

Participující fakulty (vysokoškolské ústavy) UK

Fakulta humanitních studií

Vědní oblast

AA Filosofie a náboženství; AJ Písemnictví, masmédia, audiovize; AL Umění, architektura, kulturní dědictví

Rada programu

prof. Karel Novotný, M.A., Ph.D., DSc. (koordinátor)
doc. Mgr. Hynek Bartoš, Ph.D.
doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc.
prof. Mgr. Lucie Doležalová, M.A., Ph.D.
doc. Mgr. Josef Fulka, Ph.D.
prof. PhDr. Miroslav Marcelli, CSc.
prof. James Richard Mensch, Ph.D.
Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D.
Dr. phil. habil. Hans Rainer Sepp, mimořádný profesor Univerzity Karlovy
Mgr. Aleš Svoboda
doc. PhDr. Jaroslav Vančát, Ph.D.
doc. Mgr. Tomáš Vítek, Dr., DSc.

Anotace

V navrhovaném programu jde o výzkum, který se pohybuje především v oblasti současné kontinentální filosofie, a to fenomenologie, sémiotiky, hermeneutiky a filosofické antropologie, ale který čerpá, zejména ve své sémiologické části, i z anglosaské oblasti (teorie komunikace, lingvistika, vizuální studia, performativní studia, urbánní antropologie aj.). Projekt jako celek navazuje na výzkumné granty a projekty (Výzkumné záměry) realizované na Fakultě humanitních studií v posledních patnácti letech její existence, a zejména na spolupráci v rámci PRVOUK, projektu P 18 „Fenomenologie a sémiotika“, v posledních pěti letech (2012-2016). V centru badatelského zájmu stojí jak stěžejní tradiční otázky filosofie, z jejichž reinterpretace historicky vyrůstají fenomenologie a filosofická antropologie, tak nové otázky týkající se role semiózy v procesu sdělování, které jsou studovány prostřednictvím studia komunikačních strategií, jejich sociálních předpokladů a účinků. Na jedné straně se zaměření navrhovaného programu na otázky, v jejichž rámci se filosofický výzkum na Fakultě humanitních studií uskutečňuje především, týká klasických filosofických témat, jako jsou vztah racionality a smyslovosti, subjektivity a tělesnosti, života a smrtelnosti, „danosti“ světa, povahy fenoménu, neskrytosti, a konstituce prostoru a času. Tato a další témata jsou předmětem výkladu klasických textů evropské, ale i mimoevropské provenience. Nezbytné východisko těchto výzkumů v dějinách filosofie v užším slova smyslu se doplňuje se studiem starověkých a středověkých textů v různých kulturněhistorických, náboženských a sociálních kontextech. Výzkum v této oblasti tak nutně přerůstá v multidisciplinární přístupy spojující filologii, intelektuální dějiny, religionistiku, rukopisná studia, atp. Na straně druhé projekt klade důraz na výzkum opouštějící jednoznačnou tradiční vázanost na verbální sféru a pronikající do oblasti vizuální a auditivní. Je obrácený k otázkám a výzvám dnešního světa tím, že reflektuje komunikační procesy, které se odehrávají v současné společnosti, včetně mediální oblasti. Na základě metodologických nástrojů poststrukturalistické sémiotiky jsou tu předmětem zkoumání především vztahy reprezentace a interpretace, podoby autorství a kreativity v nových médiích, proměny urbánního prostoru, mocenské technologie a jejich působení v současné společnosti. I sémiotický výzkum je proto z povahy věci koncipován multidisciplinárně. Souvisejícími tematickými oblastmi, které zmíněná badatelská zaměření vzájemně propojují, jsou vztahy jednání, kreativity a rétoriky, a to jak v oblasti etiky a politiky, tak filosofie umění, umělecké praxe a estetiky.

Účastníci programu - akademičtí a vědečtí pracovníci

20172018201920202021
FHS3940333512

Účastníci programu - Ph.D. studenti

20172018201920202021
FHS363232230Zpět na přehled programů Progres


Poslední změna: 21. leden 2018 23:45 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor pro vědu a výzkum
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám