Q28 - Komplexní onkologický program II

Participující fakulty (vysokoškolské ústavy) UK

1. lékařská fakulta, 3. lékařská fakulta

Vědní oblast

FD: Onkologie a hematologie

Rada programu

prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. (koordinátor)
prof. MUDr. Robert Gürlich, CSc.
prof. RNDr. Jan Kovář, DrSc.
prof. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D.
prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc.
prof. MUDr. Václav Mandys, CSc.
prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.
prof. MUDr. Jan Plzák, Ph.D.
prof. RNDr. Ivan Raška, DrSc.
prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc.
prof. MUDr. Ondřej Šeda, Ph.D.
prof. MUDr. Marek Trněný, CSc.

Anotace

Program (dále jen OnkoKom II) navazuje na úspěšný projekt PRVOUK-27 řešený v letech 2012- 2016. Tento projekt významně přispěl ke spolupráci 1. a 3. LF UK v oblasti onkologického výzkumu, k jejímž výstupům patřila především řada vědeckých publikací v mezinárodních časopisech s IF. Plánovaný OnkoKom II pokrývá oblast základního i aplikovaného výzkumu a spojuje teoretická, preklinická a klinická pracoviště LF1 a LF3 UK. Konsorcium navrhovatelských pracovišť, navazující na tým vzniklý v rámci PRVOUK-27 a představuje tak nejširší onkochirurgickou základnou v republice, návazností na evropský konsorciální projekt Biobanking a infrastrukturální evropský projekt BIOCEV zcela unikátní zázemí pro řešení programu. Strategické cíle: V programu budou studovány mechanismy regulací základních buněčně biologických programů souvisejících s onkogenezou (apoptoza, proliferace a diferenciace, adheze, migrace, invaze, epiteliálně-mesenchymová transice). Validita dosažených výsledků základního a orientovaného výzkumu bude ověřena na klinickém materiálu, především z oblasti solidních tumorů dospělého věku včetně lymfomů. Cíle: A) Nalezení biochemických mechanismů včetně poznání funkcí regulačních molekul, jimiž jsou jejich biologické funkce realizovány, umožní identifikovat nové specifické diagnostické a individualizované terapeutické cíle. B) Z hlediska rozvoje nádoru jsou významné zejména faktory ovlivňující interakce nádorových a stromálních buněk včetně neovaskularizace a reakce imunitních buněk v nádoru. Pochopení komunikace buněk v nádorovém mikroprostředí, studium vztahu mezi nádorem a jeho hostitelem z pohledu tzv. "buněčné ekologie", přispěje k návrhu inovativních terapeutických konceptů, umožňujících cílit nikoli pouze individuální buněčnou (sub)populaci, ale interakci mezi normálními a nádorovými buňkami. Výstupy: A) Získání nových poznatků vedoucích vytvoření nových diagnostických a potenciálně terapeutických technologií, s perspektivou patentování a publikování se snahou o komercionalizaci. B) Vzhledem k univerzitnímu charakteru účastníků konsorcia je plánováno zapojení pre- a zejména i postgraduálních studentů do výzkumu, kteří tak získají přístup do špičkových laboratoří. Tímto mechanismem je zaručen a rychlý přenos výsledků do pregraduální a postgraduální výuky a tím do praxe.

Účastníci programu - akademičtí a vědečtí pracovníci

20172018201920202021
1.LF1221461421108
3.LF929082874

Účastníci programu - Ph.D. studenti

20172018201920202021
1.LF32332070
3.LF71513110Zpět na přehled programů Progres


Poslední změna: 21. leden 2018 23:45 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor pro vědu a výzkum
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám