Q39 - Náhrada, podpora a regenerace životně důležitých tkání a orgánů

Participující fakulty (vysokoškolské ústavy) UK

Lékařská fakulta v Plzni

Vědní oblast

Biomedicína

Rada programu

prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D. (koordinátor)
prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc.
prof. MUDr. Ondřej Hes, Ph.D.
prof. MUDr. Milan Hora, MBA, Ph.D.
prof. MUDr. Jiří Kobr, Ph.D.
prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.
prof. MUDr. Tomáš Reischig, Ph.D.
prof. MUDr. Milan Štengl, Ph.D.
prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc.

Anotace

Projekt je pokračovatelem programu PRVOUK P36 (2012-2016) a výzkumného záměru (2005-2011), které umožnily na Lékařské fakultě v Plzni vytvořit dlouhodobou, tematicky ucelenou a svým zaměřením ojedinělou výzkumnou agendu a strategii. Téma náhrady, podpory a regenerace vybraných životně důležitých orgánů a tkání se svým pojetím ani přístupem k řešení nekříží s žádnou z dalších univerzitních vlajkových vědních disciplín a je hlavním reprezentantem vědecko-výzkumného zaměření plzeňské lékařské fakulty, včetně nově vybudovaného Biomedicínského centra. Navazující Progres bude pokračovat ve výrazně interdisciplinárním pojetí při řešení předmětné problematiky (propojení základního výzkumu s aplikovaným, provázanost teoretických, preklinických a klinických pracovišť fakulty). Díky unikátnosti tématu je Program významně orientován na konkrétní spolupráci se zahraničními vědeckými institucemi a se silnou aplikační sférou. Obecným cílem je bližší poznání mechanismů poškození životně důležitých orgánů, výzkum a vývoj nových a zdokonalení stávajících preventivních, diagnostických a terapeutických metod a komplexní program regenerace a reparace poškozených orgánů a tkání. Hlavní metodické přístupy budou využívat etablované klinicky relevantní biomodely a pokročilé metody molekulární proteomiky, genomiky, multiplexové analýzy a tkáňového zobrazení. Hlavní pilíře programu zahrnují následující 4 podprogramy: 1. Akutní selhání životně důležitých orgánů. Sepse a život ohrožující infekce jsou celosvětově hlavní příčinou akutního selhání životně důležitých orgánů v nemocnici a představují klíčové nadnárodní výzkumné priority současné medicíny. Výzkum bude zaměřen na objasnění mechanizmů (multi)orgánového poškození, identifikaci a testování nových léčebných cílů, včetně preventivních opatření a na vyhodnocení nových metod náhrady a podpory funkce orgánů. Součástí podprogramu je i molekulárně-epidemiologický výzkum multirezistentních baktérií, vývoj nových metod pro detekci mechanizmu anti¬biotické rezistence a in vivo modelování odpovědi na antibiotickou léčbu. 2. Akutní i chronické selhání ledvin se zaměřením na výzkum mechanismů poškození, problematiku transplantací a mimotělních metod náhrady funkce ledvin, nové přístupy v urologii a molekulárně patologickou a zobrazovací diagnostiku. 3. Výzkum systémové cirkulace a mikrocirkulace jako meziorgánového pojítka v akutních a chronických patologických stavech. Cílem je výzkum tepenných a mikrovaskulárních vlastností od klinického až po molekulární úroveň, hledání molekul s kauzálním vztahem ke vzniku a progresi vybraných patologických stavů, možnosti náhrady cévní stěny, využití buněčné terapie v řešení kritické končetinové ischémie, nové metody zobrazení mikrovaskulatury tkání a orgánů. 4. Výzkumný podprogram regenerace a reparace životně důležitých orgánů je zaměřen na tři oblasti i) modelování regenerační kapa¬city parenchymových orgánů, neurotransplantační a re-generační terapii včetně jejích funkčních účinků, na studium reparačních mechanizmů a využití buněčné terapie v regeneračních, reparačních a imunomodulačních procesech u definovaných patologických stavů a na výzkum interakce lidských buněk s materiály vhodnými k použití v biomedicíně, ii) onkobiologii a iii) neuropatologické stavy.

Účastníci programu - akademičtí a vědečtí pracovníci

20172018201920202021
LFPl6975788210

Účastníci programu - Ph.D. studenti

20172018201920202021
LFPl362926240Zpět na přehled programů Progres


Poslední změna: 21. leden 2018 23:45 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor pro vědu a výzkum
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám