Q40 - Nové postupy ve výzkumu, diagnostice a terapii civilizačních chorob a onemocnění spojených se stárnutím populace

Participující fakulty (vysokoškolské ústavy) UK

Lékařská fakulta v Hradci Králové

Vědní oblast

EA Morfologické obory a cytologie EB Genetika a molekulární biologie EC Imunologie; ED Fyziologie; EE Mikrobiologie, virologie; FA Kardiovaskulární nemoci včetně kardiochirurgie; FB Endokrinologie, diabetologie, metabolismus, výživa; FD Onkologie a hematologie; FE Ostatní obory vnitřního lékařství; FF ORL, oftalmologie, stomatologie; FH Neurologie, neurochirurgie, neurovědy; FI Traumatologie a ortopedie; FJ Chirurgie včetně transplantologie; FK Gynekologie a porodnictví; FM Hygiena FN Epidemiologie, infekční nemoci a klinická imunologie; FQ Veřejné zdravotnictví, sociální lékařství

Rada programu

prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc. (koordinátor)
prof. MUDr. Jan Bureš, CSc.
prof. MUDr. Zuzana Červinková, CSc.
prof. MUDr. Sylvie Dusilová Sulková, DrSc.
prof. Ing. Zdeněk Fiala, CSc.
prof. MUDr. RNDr. Milan Kaška, Ph.D.
prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc.
prof. MUDr. Miroslav Kuba, CSc.
prof. MUDr. Stanislav Mičuda, Ph.D.
prof. MUDr. Jaroslav Mokrý, Ph.D.
prof. MUDr. Radek Pudil, Ph.D.
prof. PharmDr. Emil Rudolf, Ph.D.
prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D.
doc. MUDr. Radovan Slezák, CSc.
prof. MUDr. Luboš Sobotka, CSc.
prof. MUDr. Pavel Žák, Ph.D.

Anotace

Navrhovaný program je zaměřen na dva velmi aktuální problémy české ale i světové medicíny – stárnutí populace a civilizační choroby. Východiskem pro zpracování programu byly zejména naše výsledky a zkušenosti získané v letech 2012 – 2016 při řešení projektu PRVOUK P37. Jak stárnutí populace a s tím spojené zdravotní komplikace, tak i nárůst počtu nemocných trpících civilizačními chorobami, jsou vzájemně propojené, velmi složité zdravotnické problémy vyžadující intenzivní a komplexní výzkum odborníků mnoha oborů. Proto je základním cílem programu PROGRES efektivní propojení základního a preklinického výzkumu s klinickým výzkumem. V souladu s výše uvedeným konstatováním je navrhovaný projekt zaměřen na několik základních oblastí výzkumu: 1. Onkologická problematika bude řešena na úrovni nejčastějších malignit s cílem personalizované predikce účinků a odpovědi na léčebné postupy, včetně vlivu výživy. 2. Výzkum v oblasti potenciálních cytostatik se soustředí na inhibitory DNA-dependentní proteinkinasy. Budeme studovat molekulární markery spojené s migrací a adhezivitou nádorových buněk a markerů epiteliálně-mezenchymální transice. 3. Kardiovaskulární výzkum bude zaměřen na problematiku ischemické choroby srdeční a náhlé srdeční smrti, včetně farmakologické i nefarmakologické intervence a výzkumu regenerace myokardu. 4. Civilizační choroby postihující zažívací systém budou studovány v širším kontextu, od funkčních poruch, přes prekancerózy až po nádory zažívacího traktu. Soustředíme se na vývoj nových diagnostických technik a na možnosti prevence. 5. Zdravotní problémy spojené se stárnutím chceme studovat také z pohledu regenerace na úrovni DNA, buněk i orgánů včetně možnosti ovlivňování těchto procesů (kmenové buňky, indukované pluripotentní buňky, využití bioaktivních materiálů, atd.). 6. Studiu poškození a reparace jater bude probíhat na modelových experimentálních systémech in vitro a in vivo, včetně studia mitochondrií, jako zdroje energie pro tyto procesy. 7. Základní metabolické a molekulární projevy stárnutí, zejména poruchy metabolismu cukrů, metabolismu tuků a metabolismu proteinů a aminokyselin budou studovány ve vztahu k nutrici, zejména u nejstarších a polymorbidních pacientů. 8. Studium změn v imunitním systému ve stáří a při expozici cizorodým látkám v životním a pracovním prostředí, včetně imunosupresivních režimů. 9. Výzkum biologické odezvy organismu na kombinovanou expozici cizorodým látkám, včetně vlivu psychosociálních faktorů pracovní zátěže. 10. V oblasti hojení ran budeme pokračovat ve studiu možností podpory hojení kostních defektů a faktorů ovlivňujících dlouhodobou stabilitu implantologické terapie ve stomatologii. 11. Budeme studovat nové možnosti odstraňování nežádoucích komponent z těla, včetně dialýzy a bude pokračováno ve sledování vlivu extrakorporálních sorpčních a eliminačních metod na rozvoj aterosklerózy a ev. dalších civilizačních (autoimunitních) chorob. 12. Při studiu onemocněním ledvin se soustředíme na komplexní poruchy kostního a minerálového metabolismu v predialýze, během dialýzy a zejména po transplantaci ledvin. 13. Budeme studovat spojitost dlouhodobé expozice anestetikům/sedativům s rozvojem poruchy kognitivních funkcí. Cílem je objektivizace neurologických a psychiatrických markerů pomocí elektrofyziologických metod.

Účastníci programu - akademičtí a vědečtí pracovníci

20172018201920202021
LFHK29831232927130

Účastníci programu - Ph.D. studenti

20172018201920202021
LFHK434245454Zpět na přehled programů Progres


Poslední změna: 21. leden 2018 23:45 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor pro vědu a výzkum
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám