Q50 - Transdisciplinární výzkum antropocénu

Participující fakulty (vysokoškolské ústavy) UK

Centrum pro teoretická studia

Vědní oblast

EH - Ekologie – společenstva; AC - Archeologie, antropologie, etnologie; AO - Sociologie, demografie; DO - Ochrana krajinných území; AH - Ekonomie

Rada programu

doc. Mgr. Petr Pokorný, Ph.D. (koordinátor)
doc. PaedDr. Zdeněk Konopásek, Ph.D.
prof. RNDr. Roman Kotecký, DrSc.
doc. Mgr. Cyril Říha, Ph.D.
prof. David Storch, Ph.D.

Anotace

Projekt navazuje na předchozí program PRVOUK P22 (Teoretický výzkum komplexních jevů), ale reflektuje posun v zaměření výzkumných skupin v CTS, které se čím dál ve větší míře věnují komplexní dynamice současných dějů v přírodě a ve společnosti (přičemž současností míníme různá časová měřítka od celého holocénu až po poslední dekády). Projekt vychází z uvědomění, že studium zrychlující se dynamiky současných změn a trendů charakteristických pro antropocén vyžaduje interdisciplinární a transdisciplinární přístup, poněvadž jde o záležitosti bezprecedentní (takže tradiční obory je nemohou cele postihnout) a komplexní (podílí se na nich jak společenské tak čistě přírodní procesy, které jsou vzájemně provázány). Za podstatné a hodné studia považujeme zejména tyto trendy a procesy: (1) rostoucí role člověka v dynamice krajiny a fungování přírodních ekosystémů, (2) vymírání druhů a změny biologické rozmanitosti v různých prostorových měřítkách, (3) změny úživnosti a produktivity ekosystémů způsobené člověkem a zpětně ovlivňující jak biologickou rozmanitost, tak dynamiku lidských společností, (4) populační růst, ale i jeho současné zpomalování související se společenskými a ekonomickými změnami, (5) růst měst a urbanizace, zpětně ovlivňující jak dynamiku společnosti, tak využívání krajiny a změny její struktury, (6) rostoucí komplexita rozhodovacích procesů včetně expertního posuzování a účasti veřejnosti v politickém rozhodování. Tyto děje budeme studovat metodami a přístupy paleoekologie, makroekologie, urbanismu a teorie města, antropologie, ekonomie a sociologie; v míře úměrné exaktnosti dostupných dat budeme využívat nové matematické nástroje. Součástí projektu je filosofická analýza změn současného světa – v tomto kontextu využijeme skutečnost, že CTS tvoří společné pracoviště s Filosofickým ústavem AV ČR respektive s Archivem Jana Patočky (který ve svých dílech tématizoval právě tyto proměny). Předpokládáme rozšíření mezinárodních vazeb a pokračování intenzivní spolupráce s dalšími pracovišti UK, jmenovitě s Přírodovědeckou a Filosofickou fakultou.

Účastníci programu - akademičtí a vědečtí pracovníci

20172018201920202021
CTS191717175

Účastníci programu - Ph.D. studenti

20172018201920202021
CTS00000Zpět na přehled programů Progres


Poslední změna: 21. leden 2018 23:45 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor pro vědu a výzkum
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám