Studijní plány – SP se specializacemi

Studijní plány – SP se specializacemi


Struktura studijního plánu


Studijní plán studijního programu se specializacemi se člení na společnou část a specializační část


Z důvodů zjednodušení práce v modulu Akreditace RVH v SIS se studijní plány pro jednotlivé specializace budou v SIS vyplňovat rozděleně:

  a. 

samostatně - společná část studijního plánu

  b. 

samostatně - specializační část studijního plánu pro jednotlivé specializace


Z hlediska definice studijního plánu se specializací platí: že studijní plán je tvořen vždy společnou a specializační částí = dohromady naplňují profil absolventa, obsah SZZ i kreditový rozsah.


Každá specializace má vlastní studijní plán; v případě samostatného uvádění specializační části (varianta 1), je studijní plán tvořen společnou částí + specializační částí. V případě, že návrh SP má více forem studia, uvádí se studijní plán pro každou specializaci samostatně v každé formě studia.


Příklad:

 • specializace A v prezenční formě = společná část + specializační část A – 1. stud. plán

 • specializace A v kombinované formě = společná část + specializační část A – 2. stud. plán

 • specializace B v prezenční formě = společná část + specializační část B – 3. stud. plán

 • specializace B v kombinované formě = společná část + specializační část B – 4. stud. plán


Obecná pravidla pro tvorbu studijního plánu


Pro studijní plán se specializacemi (dohromady společná a specializační část) je nutno také dodržet obecná pravidla pro tvorbu studijního plánu


 • min. 50% kreditů dohromady za PP a profilující skupiny PVP,

 • alespoň jeden povinně volitelný předmět vyučovaný v cizím jazyce (mgr studium)

 • požadavky na personální zabezpečení apod.


Více viz obecné pokyny pro vytváření studijního plánu.
Společnou část studijního plánu tvoří:


povinné předměty (PP) mezi které patří:

 • předměty profilujícího základu (PPZ)

 • případně základní teoretické předměty profilujícího základu (ZT PPZ)

 • předměty pro přípravu závěrečné práce,

 • případné další (ne-profilující) povinné předměty (např. TV, cizí jazyk apod.);

  pozn.

  • předměty pro přípravu závěrečné práce mohou případně tvořit i skupinu PVP, plyne-li to z charakteru studijního plánu

  • v odůvodněných případech mohou být ve společné části některé PP různé pro různé specializace (ekvivalentní předměty), přičemž by měl být zachován jejich společný jednotící princip a charakter;


povinně volitelné předměty (PVP) přiřazené do jedné či více skupin, které mohou a nemusí být profilující; profilující PVP tvoří samostatnou skupinu, nebo skupiny PVP (profilující skupina);


kredity za společnou část studijního plánu by měly tvořit alespoň 50 % z tzv. “určeného počtu kreditů“; nižší počet kreditů musí být odůvodněn a musí být zachován podstatný jednotící princip SP.


V případě, že z objektivních důvodů nelze dodržet stanovené limity pro společnou část (případně specializační) lze postupovat následně:


 • využít tzv. ekvivalence (viz výše):

  • určením předmětů, které patří do společné části, ale jsou v různých SP různé – obvykle se jedná o předměty, které mají obdobný charakter;

  • rčením předmětů, které svým charakterem mohou spadat jak do společné tak i do specializační části (např. „jazykový seminář“ u filologických SP = stejná struktura, jiný jazyk)


 • zdůvodnit překročení nebo nedodržení limitu s tím, že o případné výjimce ze stávajících pravidel následně rozhodne RVH – v tom případě je nezbytné, aby společný jednotící princip SP byl srozumitelný a konkrétně a podrobně popsaný v charakteristice SP


 • využít tzv. zaměření, v případě nižšího počtu kreditů, než který je stanoven pro specializaci.Specializační část studijního plánu mohou tvořit:


povinné předměty


 • předměty profilujícího základu (PPZ) by měly tvořit významnou část PP

 • případně základní teoretické předměty profilujícího základu (ZT PPZ)


povinně volitelné předměty, přiřazené do jedné či více skupin;


 • pokud tvoří specializační část pouze skupiny PVP, pak alespoň jedna musí být profilující, tzn. skupina PVP, která obsahuje pouze PPZ;

kredity za specializační část studijního plánu nemohou být nižší než 25% z tzv. “určeného počtu kreditů“ (tzn. z 90% celkového počtu):Zaměření

V případě, že struktura studijního plánu vyžaduje nižší počet kreditů pro „specializaci“, doporučujeme využít modelu tzv. „zaměření“, pro který nejsou stanovena striktní pravidla a lze jej vytvořit v rámci skupiny nebo skupin PVP prostřednictvím doporučené studijní trajektorie nebo systémem rekvizit, případně ekvivalentními PP; zaměření bude uvedeno jako jeden tematický okruh SZZ v dodatku k diplomu;


K vyplnění studijních plánů v SIS: podrobný popis zaměření (název zaměření + předměty, které se k němu vztahují) uveďte v poznámce ke studijnímu plánu


Možná řešení zaměření pro případnou inspiraci (z dosavadní praxe):

 • "student volí předměty příslušného modulu - volba bude v souladu se SZŘ zajištěna v rámci jedné skupiny povinně volitelných předmětů prostřednictvím prerekvizit, korekvizit, neslučitelností případně doporučením"

 • "Studenti jsou vedeni pomocí prerekvizit, aby si vybírali převážně předměty ze zvoleného tematického okruhu"

 • "Student si volí předměty z příslušného zvoleného zaměření. Další předměty do výše min. počtu kreditů ze skupiny povinně volitelných předmětů volí z ostatních zaměření. (Předměty uvedené u jednoho ze zaměření se mohou opakovat u dalších zaměření).Státní závěrečná zkouška – pro SP se specializacemi


Státní závěrečná zkouška (SZZ) se skládá alespoň ze dvou částí, z níž jednou je obhajoba závěrečné práce. Část SZZ se dále může (ale nemusí) členit na tematické okruhy – viz obecné pokyny k popisu SZZ .


Státní zkouška u studijního plánu se specializací se skládá z:

 • části nebo částí, v rámci kterých se ověřují profilující znalosti nebo dovednosti získané z předmětů společné části studijního plánu;

 • části nebo částí, nebo tematických okruhů jedné části, v rámci kterých se prověřují profilující znalosti nebo dovednosti získané z předmětů specializační části studijního plánu.


Společná část studijního plánu pro specializace obsahuje:

 • názvy všech částí SZZ, včetně obhajoby ZP, tzn. strukturu celé SZZ, která by měla být jednotná pro všechny studijní plány v rámci SP se specializacemi

 • obsahový popis části nebo částí SZZ, které obsahově souvisí se společnou částí SZZ, případně výčet tematických okruhů:

  • názvy tematických okruhů

  • vymezení obsahu tematických okruhů (např. uvedením studijních předmětů, na které navazují; stručný popisem obsahu apod.)

  • případný popis volby tematických okruhů

 • v případě, že znalosti, dovednosti a kompetence společné a specializační části prověřovány v rámci jedné části SZZ, pak je třeba vymezit přesně i strukturu tematických okruhů (viz níže příklad 2)


Poznámka k SZZ: pokud je to pro zpracovatele z nějakého důvodu srozumitelnější, lze SZZ v plném rozsahu uvést pouze u specializačních studijních plánů. Je ale důležité, aby byla jednotně popsána struktura SZZ (rozdělení na části a tematické okruhy) a byla patrny části /tematické okruhy, které se vztahují ke společné části studijního plánu a ke specializační části studijního plánu.


Struktura SZZ společné části studijního plánu:Státní rigorózní zkouška

 1. V případě požadovaného rigorózního řízení se uvádí stručný obsah ústní části SRZ. Obsah ústní zkoušky odpovídá svým zaměřením obsahu státní závěrečné nebo státní doktorské zkoušky konané na fakultě.

 2. Oprávnění vykonávat SRZ může být studijnímu programu uděleno v případě, že fakulta uskutečňuje v dané oblasti vzdělávání alespoň jeden doktorský SP.

 3. Státní rigorózní zkouška musí obsahovat stručný obsah, ze kterého lze posoudit souvislost SRZ se státní závěrečnou zkouškou a příslušným doktorským SP.

 4. Pokud je obsah státní rigorózní zkoušky shodný pro všechny specializace, uvádí se u společné části studijního plánu.


Specializační část studijního plánu obsahuje


názvy a obsahový popis části nebo částí SZZ, které obsahově souvisí s příslušnou specializací

případně výčet tematických okruhů, které se vztahují k dané specializaci

 • názvy tematických okruhů

 • vymezení obsahu tematických okruhů (např. uvedením studijních předmětů, na které navazují; stručný popisem obsahu apod.)

 • případný popis volby tematických okruhů


Struktura SZZ specializační části:Struktura SZZ společné pro společnou a specializační část studijního plánuPoslední změna: 11. říjen 2019 16:05 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám