Jednací řád komisí

Odbor pro vědu a výzkum rektorátu Univerzity Karlovy (dále jen „OVaV“ a „UK“) vydává v souladu s čl. 4 odst. 9 opatření rektora č. 12/2020 (Statut Komisí programů pro podporu vědy na UK, dále jen „statut“ a „komise“) tento


Jednací řád Komisí programů pro podporu vědy na Univerzitě Karlově


1. Tento jednací řád je společný všem komisím dle čl. 1 odst. 3 statutu. Tímto jednacím řádem se v souladu s čl. 4 odst. 9 statutu upravují podrobnosti o činnosti komisí, zejména o způsobu jejich jednání, usnášení a posuzování projektů a programů dle čl. 2 odst. 1 statutu (dále jen „projekty“) jednotlivých programů pro podporu vědy dle čl. 1 odst. 1 statutu (dále též jen „agendy“).


2. Zasedání komise svolává prorektor UK pro vědeckou činnost. Termín a náplň zasedání, stanovené prorektorem, jsou sdělovány všem členům komise e-mailem zpravidla nejméně 2 měsíce před zasedáním. Člen komise může navrhnout zařazení dalšího bodu na program zasedání.


3. Komise si ze svého středu volí předsedu a místopředsedu zpravidla každoročně na prvním zasedání v daném kalendářním roce. Nebrání-li tomu závažné okolnosti, trvá platnost volby až do příští volby v následujícím kalendářním roce. Pro různé agendy mohou být zvoleni různí předsedové a místopředsedové.


4. Předseda řídí zasedání komise, v jeho nepřítomnosti ho zastupuje místopředseda. Předseda a/nebo místopředseda mohou také komisi navenek zastupovat při jednání o společných záležitostech komisí dle čl. 4 odst. 4 statutu. Výstup z takového jednání, kterého se účastní i prorektor pro vědeckou činnost, je postoupen rektorovi.


5. Členové komise se účastní zasedání dle svých časových možností a dle oborového zaměření projektů, které mají být na zasedání posouzeny.


6. Všichni členové komise mají k dispozici plné znění všech posuzovaných materiálů, a to zpravidla nejpozději 2 dny před zasedáním. V případě, že je některý z materiálů dodán později než 2 dny před zasedáním, musí být komise o této skutečnosti informována.


7. Komise vyjadřuje svou vůli usnesením. Usnesení je přijato konsensuálně, nebo se o něm hlasuje. V případě hlasování je usnesení přijato, vysloví-li se pro něj nadpoloviční většina přítomných členů komise. Hlasování je veřejné, neusnesla-li se komise na tajném hlasování.


8. Komise je usnášeníschopná, účastní-li se zasedání nadpoloviční většina těch členů komise, kteří se podílejí v daném roce na posouzení příslušného programu. V případě nižší než nadpoloviční účasti může zasedání proběhnout, avšak o všech navržených usneseních musí poté proběhnout hlasování komise per rollam.


9. V souladu s čl. 4 odst. 2 statutu se v případě nutnosti může komise po souhlasu předsedy nebo místopředsedy usnášet per rollam. Podklady pro hlasování a návrhy usnesení jsou členům komise zaslány e-mailem. Současně je členům komise oznámena lhůta pro hlasování, která nesmí být kratší než 5 dnů od rozeslání, a e-mailová adresa pro zaslání hlasů. Hlasování per rollam je platné, zúčastní-li se ho nadpoloviční většina členů komise. Usnesení je přijato, vysloví-li se pro něj hlasováním per rollam nadpoloviční většina hlasujících. Z hlasování per rollam je vyhotoven zápis, který obsahuje souhrnné údaje o počtech hlasů. Hlasovat per rollam nelze, projeví-li s tím nesouhlas nejméně jedna třetina členů komise, a to nejpozději ve lhůtě pro hlasování.


10. V odůvodněných případech a po předchozí domluvě je v souladu s čl. 4 odst. 2 statutu možná i účast na zasedání prostřednictvím vzdáleného přístupu (videokonference); takovouto účast je možné považovat za plnohodnotnou účast na zasedání. Ve výjimečných a odůvodněných případech se může celé zasedání uskutečnit formou videokonference; v takovém případě platí stejná pravidla jako u běžných zasedání, s výjimkou možnosti tajného hlasování dle odst. 7. V případě potřeby je možno zasedání ve formě videokonference doplnit dodatečným hlasováním per rollam. O tom, že zasedání proběhne formou videokonference, musí být členové komise informováni nejméně s 10denním předstihem a nejméně 2 dny předem jim musí být poskytnut odkaz na konferenci nebo nezbytné technické pokyny.


11. Zasedání komise je neveřejné.


12. Členové komise jsou povinni posuzovat projekty nestranně. Je-li člen komise vůči některému posuzovanému projektu ve střetu zájmů, neúčastní se projednávání daného projektu.


13. Členové komise jsou vázáni mlčenlivostí o informacích obsažených v poskytnutých podkladech i o průběhu a závěrech jednání komise. Poskytnuté podklady nesmějí být postoupeny dalším osobám.


14. Z každého zasedání komise je vyhotoven zápis. Zápis schvaluje předseda či místopředseda komise, který předsedal danému zasedání. Závěry ze zasedání komise jsou postupovány Kolegiu rektora a Vědecké radě UK.


15. Každá komise posuzuje projekty náležející do její gesce dle čl. 4 odst. 5 statutu. V rámci projednávaných agend komise posuzuje všechny projekty s výjimkou přihlášek či návrhů, které OVaV vyřadil z důvodu nesplnění formálních podmínek daného programu pro podporu vědy. O případném vyřazení projektu musí být příslušná komise informována.


16. Ke každé agendě, která je v daném kalendářním roce projednávána, se konají obvykle dvě zasedání komise.


17. Na prvním zasedání jsou určeni posuzovatelé jednotlivých projektů. V odůvodněných případech může být první zasedání nahrazeno elektronickou komunikací.


18. V rámci druhého zasedání, které se koná zpravidla nejméně 4 týdny po prvním zasedání, jsou na základě vypracovaných posudků projednány jednotlivé projekty a komise ke každému projektu přijme usnesení, zda doporučuje jeho přijetí, či nikoli, případně za jakých podmínek. Pokud to vyplývá z pravidel daného programu pro podporu vědy, stanoví komise na základě posudků a společné rozpravy také pořadí projektů, popř. doporučí výši podpory.


19. Na jednom zasedání může být projednávána jedna agenda nebo více agend dle odstavce 1.


20. Minimální počet posuzovatelů dle odst. 17 v rámci jednotlivých agend stanoví prorektor pro vědeckou činnost. Přihlášky, návrhy a bilanční zprávy projektů posuzují zpravidla nejméně 3 posuzovatelé, z nichž jeden plní úlohu zpravodaje. Zpravodaj vytváří souhrnný posudek na základě posudků ostatních posuzovatelů a na druhém zasedání dle odst. 18 přednese komisi závěry posouzení či hodnocení. V případě jeho nepřítomnosti na druhém zasedání je zastoupen předsedou nebo jiným členem komise. U průběžných a závěrečných zpráv je obvyklé posouzení dvěma nebo jedním posuzovatelem.


21. Je-li vypracováním posudku, v souladu s čl. 4 odst. 6 statutu, pověřen externí posuzovatel, zpravidla se neúčastní zasedání komise, v odůvodněném případě však může být na zasedání komise přizván. Externí posuzovatel nemá hlasovací právo.


22. Všichni členové komise mají přístup ke všem vypracovaným posudkům.


23. Na druhém zasedání komise dle odst. 18 se komise může se souhrnným posudkem ztotožnit, nebo zaujmout vlastní stanovisko. V případě, že komise zaujme odlišné stanovisko od závěru souhrnného posudku, zpravodaj uvede znění souhrnného posudku do souladu se stanoviskem komise.


24. Finální verze souhrnného posudku dle odst. 23 je poskytnuta příslušnému žadateli o projekt, hlavnímu řešiteli nebo koordinátorovi projektu, stejně jako i vedení příslušné fakulty nebo vysokoškolského ústavu.


25. Tento jednací řád byl schválen prorektorem pro vědeckou činnost a přijat komisí pro oblast lékařských věd vč. biomedicíny dne 22. 4. 2020, komisí pro oblast přírodních věd, matematiky a informatiky dne 23. 4. 2020 a komisí pro oblast humanitních a společenských věd dne 28. 4. 2020.Jednací řád ke stažení (PDF)


Zpět na stránku Komisí programů pro podporu vědy na UK


Poslední změna: 6. duben 2022 12:56 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor pro vědu a výzkum
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám