Program Start - hodnotitelé

Vážená paní, Vážený pane,


dovolujeme si Vás upozornit na možnost stát se hodnotitelem návrhů projektů nových interních grantových schémat pro doktorandy. Jedná se o studentské výzkumné projekty, jejichž realizace je financována z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Předkladateli projektů jsou doktorandi z níže uvedených veřejných vysokých škol.


vysoká škola

Česká zemědělská univerzita v Praze

Masarykova univerzita

Mendelova univerzita v Brně

Ostravská univerzita

Technická univerzita v Liberci

Univerzita Hradec Králové

Univerzita Karlova

Univerzita Pardubice

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Vysoká škola báňská – technická univerzita Ostrava

Vysoké učení technické v Brně

Západočeská univerzita v Plzni


Zapojené VŠ předpokládají, že hodnocení návrhů projektů bude probíhat elektronicky.


Základní podmínky pro hodnocení jsou:

  • Projektové žádosti budou předkládány v anglickém jazyce.

  • V případě některých vysokých škol bude celé interní grantové schéma realizováno v anglickém jazyce (tedy včetně hodnotitelských posudků).

  • Návrhy projektů budou přiřazeny dle svého zaměření podle oblastí Frascati v rozlišení na Frascati Ford.

  • Hodnotitel nesmí hodnotit návrhy projektů v interním grantovém schématu na vysoké škole, se kterou je v pracovněprávním vztahu (pracovní smlouva, DPP, DPČ). Výjimku tvoří pouze případy, kdy je pracovněprávní vztah uzavřen pouze na hodnocení návrhů projektů ve stávajících interních grantových schématech na dané vysoké škole.

  • Hodnocení návrhů projektů bude na jednotlivých vysokých školách probíhat v různých termínech, celkově je hodnocení rozvrženo na období od října 2020 po dobu cca 2 let.

Databáze hodnotitelů a registrace

Pro organizačně-technické zajištění hodnotitelů je vytvářena Databáze hodnotitelů, na které se podílí z prostředků centralizovaného rozvojového projektu „Rozvoj a efektivní využívání dotačních nástrojů v souladu s legislativou a dotačními podmínkami“ dvanáct veřejných vysokých škol. V případě, že některá z výše uvedených vysokých škol nebude realizovat nová interní grantová schémata, může využít zaregistrované hodnotitele z databáze hodnotitelů pro hodnocení stávajících grantových schémat.


V současné době zahajujeme registraci zájemců o hodnocení do databáze hodnotitelů. V případě zájmu o zařazení do databáze hodnotitelů vyplňte krátký dotazník, který je k dispozici:

- zde v české verzi;

- zde v anglické verzi (english version).


První vlna registrace bude probíhat do 30. 9. 2020. Vyplněný dotazník zašlete na: .

Další postup po registraci

Na základě podaných projektových žádostí a jejich zaměření, si jednotlivé vysoké školy prostřednictvím určeného kontaktu vyberou z databáze hodnotitele s odpovídajícím zaměřením. Těmto hodnotitelům budou zaslány informace o podaných projektových žádostech s nabídkou hodnocení. Pokud hodnotitel nabídku k hodnocení přijme, bude danou vysokou školou informován o dalším postupu v procesu hodnocení, který bude probíhat již mimo databázi hodnotitelů. Celý proces hodnocení si organizuje daná vysoká škola.


Hodnotiteli bude náležet za vytvoření posudku finanční odměna, která mu bude vyplacená na jeho kmenové vysoké škole dle interních postupů každé vysoké školy.

Na Univerzitě Karlově bude hodnotiteli náležet 1 500 Kč formou nenárokové složky platu.

Kontakt

Své dotazy k databázi hodnotitelů a registrace do ní můžete posílat na kontakt:


Odbor projektové podpory UK

Mgr. Jitka Baťková

+420 606 215 938


zpět na hlavní stránku Programu Start


Poslední změna: 12. listopad 2020 12:01 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor pro vědu a výzkum
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám