Doporučená hlediska hodnocení pro habilitační a jmenovací řízení (do 1. 2. 2014)

Doporučená hlediska hodnocení pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Univerzitě Karlově

podle čl. 5 a čl. 11 Řádu habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem Univerzity Karlovy v Praze dle Opatření rektora č. 28/2007, resp. Opatření rektora č. 17/2012.Úvod

Doporučená hlediska jsou podkladem zejména pro jednání habilitačních komisí a hodnotících komisí pro jmenovací řízení. Vedle uvádění kvantitativních údajů je úkolem komisí podat i konkrétní hodnocení vědecké a pedagogické práce uchazeče. Ve zprávě hodnotící komise řízení pro jmenování profesorem je úkolem komise zcela konkrétně formulovat výkony a další důvody, pro které lze uchazeče považovat za mezinárodně uznávanou vědeckou osobnost. Doporučená hlediska jsou rozdělena na zásadní (především pedagogické a vědecké nebo umělecké výkony) a doplňující další aktivity v mezinárodní spolupráci, organizaci a popularizaci vědy. Uvádění doplňujících činností (u kterých nejsou stanoveny kvantitativní požadavky) má doplnit znalosti o profesním profilu, šíři a charakteru odborných aktivit uchazeče.


Doporučená hlediska (platná pro řízení zahájené od 1. 7. 2007) jsou stanovena zvlášť pro

a) humanitní a umělecko-tvůrčí obory

b) přírodovědné obory

c) lékařské oboryDoporučená hlediska hodnocení pro habilitační a jmenovací řízení pro humanitní a umělecko-tvůrčí obory na UK v Praze

Habilitační práce

Je třeba, aby habilitační práce odpovídala vymezení uvedenému v § 72 odst. 3 zákona 111/1998 Sb., v platném znění. Za takovou práci se považuje i:

 • závažné překladové dílo, provázené vědeckou studií a komentáři patřičného rozsahu a kvality (především překlady starověkých, středověkých i raně novověkých uměleckých i vědeckých děl)

 • slovník, který svým rozsahem, zaměřením a úrovní představuje obohacení české kultury ve vazbě ke světovým kulturám


1. Základní údaje

Pro habilitační řízení je doporučeno předchozí získání vědecké hodnosti CSc., Dr., Ph.D., Th.D., DrSc., případně ekvivalentní vědecké hodnosti. Případná výjimka z tohoto pravidla musí být řádně zdůvodněna.


2. Pedagogická činnost

Do pedagogické činnosti se započítává výuka na vysoké škole v České republice nebo v zahraničí. Výkon pedagogické činnosti se požaduje v plném rozsahu.


habilitační řízení:

 • souvislá pedagogická činnost během posledních tří let nebo

 • souhrnná tříletá pedagogickou činnost v době posledních pěti let, u uchazečů, kteří absolvovali rodičovskou dovolenou, dlouhodobou zahraniční stáž, či přerušili výuku z jiných důvodů hodných zřetele;

 • roční hodinové objemy výuky a předměty, jejichž výuku uchazeč zajišťuje, se posuzují s ohledem na rozsah výuky v daném oboru

jmenovací řízení:

 • souhrnná pedagogická činnost na vysoké škole výuce v trvání pěti let;

 • roční hodinové objemy výuky a předměty, které uchazeč vyučuje, budou posouzeny z hlediska, zda uchazeč učí svůj obor (specializaci) v plném rozsahu;

 • uchazeč má být školitelem doktorandů, z nichž nejméně jeden již absolvoval, za školitele je pokládán také konzultant, který se prokazatelně podílí na přípravě doktoranda po celou dobu studia


3. Publikační činnost


Podmínkou je soustavná publikační činnost až do zahájení řízení. Za relevantní práce jsou považovány recenzované texty vědecko-výzkumného charakteru (viz. Stanovisko, odst. 3.1 – tabulka). V humanitních oborech se do počtu požadovaných prací započítávají výhradně práce, u nichž je uchazeč jediným, nebo hlavním autorem. Hlavním autorem v této souvislosti je míněn vedoucí autorského kolektivu, který výzkum i zprávu koncipoval, práci koordinoval a napsal významnou část textu. Na vyžádání je povinen doložit svůj podíl na práci. Uchazeč o jmenovací řízení v humanitním oboru by měl být autorem alespoň jedné monografie. Pro žádný typ řízení nejsou do počtu relevantních studií započítávány popularizační publikace ani abstrakta, i když jsou publikována v kvalitních časopisech nebo sbornících. Citace musí být uváděny bez autocitací. Autocitací se rozumí skutečnost, že se v seznamu autorů citující práce vyskytuje jméno uchazeče. Do citací lze započítat i recenze, pokud byly publikovány v odborných periodikách. Třeba uvést metodiku vyhledání citací.


Oborově specifické požadavky


habilitace:

Obor

Počet publikací

Mezinárodní publ.

Citace

humanitní obory

20

3

20 v odborné české i zahraniční literatuře

umělecko-tvůrčí obory

10

2

10 v odborné české i zahraniční literatuřejmenovací řízení:

Obor

Počet publikací

Mezinárodní publ.

Citace

humanitní obory s výjimkou níže uvedených

40

15

25 v zahraniční odborné literatuře

právnické obory

40

15

50 v odborné české i zahraniční literatuře

umělecko-tvůrčí obory*

20

8

12 v zahraniční odborné literatuře

* Umělecká tvůrčí činnost a její kvalita musejí být doloženy dokumentací, recenzemi a posudky.Doporučená hlediska hodnocení pro habilitační a jmenovací řízení pro přírodovědné obory na UK v Praze

Habilitační práce

Je třeba, aby habilitační práce odpovídala vymezení uvedenému v § 72 odst. 3 zákona 111/1998 Sb., v platném znění.


1. Základní údaje

Pro habilitační řízení je doporučeno předchozí získání vědecké hodnosti CSc., Dr., Ph.D., DrSc., případně ekvivalentní vědecké hodnosti. Případná výjimka z tohoto pravidla musí být řádně zdůvodněna.


2. Pedagogická činnost

Do pedagogické činnosti se započítává výuka na vysoké škole v České republice nebo v zahraničí. Výkon pedagogické činnosti se požaduje v plném rozsahu.


habilitační řízení:

 • souvislá pedagogická činnost během posledních tří let nebo

 • souhrnná tříletá pedagogickou činnost v době posledních pěti let, u uchazečů, kteří absolvovali rodičovskou dovolenou, dlouhodobou zahraniční stáž, či přerušili výuku z jiných důvodů hodných zřetele;

 • roční hodinové objemy výuky a předměty, jejichž výuku uchazeč zajišťuje, se posuzují s ohledem na rozsah výuky v daném oboru

jmenovací řízení:

 • souhrnná pedagogická činnost na vysoké škole výuce v trvání pěti let;

 • roční hodinové objemy výuky a předměty, které uchazeč vyučuje, budou posouzeny z hlediska, zda uchazeč učí svůj obor (specializaci) v plném rozsahu.

 • uchazeč má být školitelem doktorandů, z nichž nejméně jeden již absolvoval, za školitele je pokládán také konzultant, který se prokazatelně podílí na přípravě doktoranda po celou dobu studia


3. Publikační činnost

Podmínkou je soustavná publikační činnost až do zahájení řízení. Za relevantní práce jsou považovány recenzované texty vědecko-výzkumného charakteru (viz Stanovisko, odst. 3.1 – tabulka). Pro žádný typ řízení nejsou do počtu relevantních studií započítávány popularizační publikace ani abstrakta, i když jsou publikována v kvalitních časopisech nebo sbornících. Celkový počet publikací může být menší než požadovaný (viz tabulky níže) v případě, že počet publikací v periodikách s IF bude podstatně větší než požadovaný počet. Citace musí být uváděny bez autocitací. Autocitací se rozumí skutečnost, že se v seznamu autorů citující práce vyskytuje jméno uchazeče. Tam, kde není požadována citovanost dle WoS, je třeba uvést metodiku zjištění citací (SCOPUS a další doložitelné citace).


Oborově specifické požadavky


habilitace:

Obor

Počet publikací

Publikace s IF

1. autor

Citace

Biologie

Biomedicína

Farmaceutické obory

Chemie

20


10


4


20 dle WoS*


Geologie

20

6

2

10 dle WoS

Geografie


20


2


neurčeno


50 v odborných periodikách

Fyzika

20

12

neurčeno

20 dle WoS

Informatika

Matematika

20

6

neurčeno

15 v odborných periodikách, recenzovaných sbornících a monografiích


jmenovací řízení:

Obor


Počet publikací


Publikace s IF


Senior autor, korespondující nebo poslední autor

Citace

Biologie

Biomedicina

Farmaceutické obory

40


20


10


50 dle WoS


Geologie

40

10

4

30 dle WoS

Geografie

40

5

neurčeno

100 v odborných periodikách

Chemie

40

30

15

50 dle WoS

Fyzika

40

30

neurčeno

50 dle WoS

Informatika

Matematika

40

20

neurčeno

50 v odborných periodikách, recenzovaných sbornících a monografiích

*WoS = databáze Web of Science Thomson ScientificDoporučená hlediska hodnocení pro habilitační a jmenovací řízení pro lékařské obory na UK v Praze

Habilitační práce

Je třeba, aby habilitační práce odpovídala vymezení uvedenému v § 72 odst. 3 zákona 111/1998 Sb., v platném znění.


1. Základní údaje

Pro habilitační řízení je doporučeno předchozí získání vědecké hodnosti CSc., Dr., Ph.D., DrSc., případně ekvivalentní vědecké hodnosti. Případná výjimka z tohoto pravidla musí být řádně zdůvodněna.

Nepominutelným požadavkem pro uchazeče z klinických, chirurgických a stomatologických oborů je absolvování příslušných atestací pro obor habilitace nebo jmenovacího řízení.


2. Pedagogická činnost

Do pedagogické činnosti se započítává výuka na vysoké škole v České republice nebo v zahraničí. Výkon pedagogické činnosti se požaduje v plném rozsahu.


habilitační řízení:

 • souvislá pedagogická činnost během posledních tří let nebo

 • souhrnná tříletá pedagogickou činnost v době posledních pěti let, u uchazečů, kteří absolvovali rodičovskou dovolenou, dlouhodobou zahraniční stáž, či přerušili výuku z jiných důvodů hodných zřetele;

 • roční hodinové objemy výuky a předměty, jejichž výuku uchazeč zajišťuje, se posuzují s ohledem na rozsah výuky v daném oboru


jmenovací řízení:

 • souhrnná pedagogická činnost na vysoké škole výuce v trvání pěti let;

 • roční hodinové objemy výuky a předměty, které uchazeč vyučuje, budou posouzeny z hlediska, zda uchazeč učí svůj obor (specializaci) v plném rozsahu.

 • uchazeč má být školitelem doktorandů, z nichž nejméně jeden již absolvoval, za školitele je pokládán také konzultant, který se prokazatelně podílí na přípravě doktoranda po celou dobu studia


3. Publikační činnost

Podmínkou je soustavná publikační činnost až do zahájení řízení. Za relevantní práce jsou považovány recenzované texty vědecko-výzkumného charakteru (viz Stanovisko, odst. 3.1 – tabulka). Pro žádný typ řízení nejsou do počtu relevantních studií započítávány popularizační publikace ani abstrakta, i když jsou publikována v kvalitních časopisech nebo sbornících. Celkový počet publikací může být menší než požadovaný (viz tabulky níže) v případě, že počet publikací v periodikách s IF bude podstatně větší než požadovaný počet. Citace musí být uváděny bez autocitací. Autocitací se rozumí skutečnost, že se v seznamu autorů citující práce vyskytuje jméno uchazeče.


Oborově specifické požadavky


habilitace

Obory

Počet publikací

Publikace s IF

1. autor

Citace

teoretické

20*

10

4

20 dle WoS†

klinické

20*

3

2

10 dle WoS

chirurgické a stomatologické

20*

3

2

5 dle WoS


jmenovací řízení

Obory

Počet publikací

Publikace s IF


Senior autor, korespondující nebo poslední autor

Citace


teoretické

40*

20

10

50 dle WoS

klinické

30*

10

6

25 dle WoS

chirurgické a stomatologické

30*

10

6

10 dle WoS

*Publikace mimo IF musí být v časopisech s recenzním řízením, indexovaných v medicínských databázích (SCOPUS).

† WoS = databáze Web of Science Thomson Scientific


Poslední změna: 21. leden 2018 23:49 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor pro vědu a výzkum
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám