Věcný záměr zákona o vysokých školách - usnesení AS UK, materiály


Věcný záměr zákona o vysokých školách

* Věcný záměr zákona o vysokých školách (2. března 2011 - )

Usnesení AS UK ze dne 2. prosince 2011


Usnesení 1

"AS UK považuje předložený návrh věcného záměru zákona o vysokých školách za nepřijatelný a pro vysoké školství nebezpečný. Přijetí zákona podle navrhovaného věcného záměru by ohrozilo zdárný vývoj, který vysoké školy nastoupily po svržení totalitního režimu.

AS UK hluboce lituje toho, že navzdory nesmírnému úsilí, vynaloženému zástupci vysokých škol při objasňování jejich stanovisek, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy nadále prosazuje ve věcném záměru principy pro veřejné vysoké školy zcela nepřijatelné.

Zákon vzešlý z tohoto návrhu by zlikvidoval samosprávný charakter akademické obce, omezil by vliv studentů na rozhodování veřejných vysokých škol a přetvořil by veřejné vysoké školy v instituce řízené politiky a vydané všanc partikulárním komerčním zájmům."


Usnesení 2

"AS UK odmítá způsob jmenování nové Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace neboť proběhlo zcela netransparentně a bez konzultace s reprezentacemi VŠ. Je to poprvé, kdy při jmenování Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace některý předseda vlády ČR zaujal podobně přezíravý postoj k akademické obci.

Takto ustavená Rada vlády pro výzkum, vývoj a inovace nedává žádnou záruku nestranného přístupu k vědní politice, natož péče o vyvážený rozvoj vědy v ČR.

AS UK v této věci plně podporuje Stanovisko předsednictva RVŠ a Vědecké rady UK."


Usnesení 3

"AS UK v návaznosti na výzvu obsaženou v usnesení 9. sněmu RVŠ ze dne 24. 11. 2011 pověřuje svého předsedu, aby svolal zasedání předsedů akademických senátů veřejných vysokých škol. Zasedání by mělo projednat další postup akademické obce vůči způsobu jednání ministra školství při přípravě věcných záměrů zákona o vysokých školách a zákona o finanční pomoci studentům. Ministr školství, mládeže a tělovýchovy se tím, že věcný záměr zákona o finanční pomoci studentům předložil do vnějšího připomínkového řízení bez řádného projednání s reprezentací vysokých škol, dopustil porušení § 92 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách.

AS UK je přesvědčen, že je potřeba vynaložit úsilí o nápravu tohoto protiprávního stavu a doporučuje proto, aby zasedání předsedů akademických senátů veřejných vysokých škol zvážilo všechny energické kroky, včetně případných kroků právních, které by vedly k řešení této situace. Zasedání by také mělo koordinovat další postup senátů proti snaze MŠMT závažným způsobem narušit systém samosprávy vysokých škol."


Usnesení 4

"AS UK protestuje proti způsobu, jakým ministr MŠMT předložil návrh věcného záměru zákona o finanční pomoci studentům, nesouhlasí s jeho věcným obsahem, jakož i s jeho nízkou formální úrovní a předložený návrh jako celek odmítá."


Stanovisko RVŠ k věcnému záměru zákona o vysokých školách (24. listopadu 2011)


Návrh věcného záměru zákona o vysokých školách (16. listopadu 2011)


Připomínky ČKR k třetímu pracovnímu návrh VZ (23. září 2011


Připomínky RVŠ k třetímu pracovnímu návrh VZ (22. září 2011)


Připomínky UK k třetímu pracovnímu návrh VZ (21. září 2011)


Třetí pracovní návrh věcného záměru zákona o vysokých školách (9. září 2011)


Usnesení AS UK ze dne 20. května 2011

"AS UK konstatuje, že UK je připravena spolupracovat s MŠMT na reformě vysokého školství, pokud bude jejím cílem podpora kvalitního vysokoškolského vzdělávání, vědy a výzkumu. Tohoto cíle je možno nejlépe dosáhnout promyšlenými kroky napravujícími slabá místa současného systému. MŠMT však zatím předkládá koncept radikálních a v našich podmínkách zcela neověřených změn organizačního uspořádání a prostředí fungování vysokých škol. Podle názoru AS UK by realizace tohoto návrhu destabilizovala vysoké školství v České republice a namísto zlepšování kvality by nastalo období chaotických změn s nejistým výsledkem. Toto nebezpečí je umocněno nerealistickým harmonogramem připomínkování a nedostatečným zohledňováním principiálních připomínek zástupců UK a dalších vysokých škol ze strany MŠMT."


Druhý pracovní návrh věcného záměru zákona o vysokých školách (2. května 2011)


Usnesení AS UK ze dne 25. března 2011

"První verze návrhu věcného záměru vysokoškolského zákona ve svých důsledcích vážně ohrožuje úroveň českého vysokého školství a jeho nezávislost. AS UK proto vyzývá akademické senáty fakult, aby věnovaly zvýšenou pozornost projednávanému návrhu věcného záměru, s důrazem na celofakultní diskusi."


Pracovní návrh věcného záměru zákona o vysokých školách (2. března 2011)* Mezidobí - Perspektivy dalšího vývoje Českého vysokého školství (1. dubna 2009 - 2. března 2011)


Usneseni AS UK ze dne 4. prosince 2009

"AS UK žádá delegáty Rady VŠ a rektory zúčastněné v České konferenci rektorů, aby při jednáních s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy odmítli prolomení těchto tří základních prvků akademické samosprávy:

a) výlučně akademické senáty volí rektora a děkana

b) výlučně akademické senáty schvalují rozpočet

c) výlučně akademické senáty schvalují vnitřní předpisy

Tyto tři pilíře musí nová reforma respektovat. Bez nich by bylo univerzitní prostředí vydáno napospas politickým a lobbyistickým tlakům, které v dlouhodobém horizontu devalvují kvalitní vědu a vzdělání."


Usnesení AS UK ze dne 6. listopadu 2009

"AS UK konstatuje, že kauza plzeňské právnické fakulty ukázala důležitost dosavadní podoby akademické samosprávy univerzit, a zejména pozitivní roli studentské komory akademického senátu. Akademický senát UK v této souvislosti znovu upozorňuje na nebezpečí omezení pravomocí akademických senátů, s jakým přicházejí některé návrhy reformy terciárního vzdělávání."


Perspektivy dalšího vývoje Českého vysokého školství - Obecná východiska


Perspektivy dalšího vývoje Českého vysokého školství - Náměty pro novelizaci zákona o vysokých školách


Usnesení AS UK ze dne 28. května 2009

"AS UK vyjadřuje rozhodný nesouhlas se způsobem přípravy a projednávání Plánu implementace reformy finanční pomoci studentům. V průběhu přípravy materiál nebyl vůbec konzultován s vysokými školami a vzhledem k rozsahu materiálu byl dán vysokým školám naprosto nedostatečný časový prostor k vyjádření připomínek k tomuto materiálu. AS UK doporučuje vedení univerzity vyzvat Vládu ČR, aby odložila projednání předmětného materiálu až po řádném projednání s vysokými školami a zejména se studentskou reprezentací vysokých škol.

AS UK konstatuje, že Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy se snaží navodit dojem demokratických procesů, ale praxe ukazuje, že akademickými institucemi ve skutečnosti pohrdá"* Věcný záměr zákona o terciárním vzdělávání (26. ledna 2009 - 1. dubna 2009)


Prohlášení zástupců RVŠ a ČKR k zastavení přípravy věcného záměru zákona


Věcný záměr zákona o terciárním vzdělávání (1. dubna 2009)


Usnesení AS UK ze dne 27. března 2009

"AS UK podporuje návrh J. M. pana rektora, zaslaný 23. března t.r. ministrovi školství, mládeže a tělovýchovy a vyzývá k zastavení prací na věcném záměru zákona terciárního vzdělávání s tím, že teprve poté, co budou základní rysy potřebných změn prověřeny v otevřené diskuzi s nejširší akademickou obcí, lze v legislativních pracech na novele stávajícího zákona nebo na novém zákoně pokračovat."


Věcný záměr zákona o terciárním vzdělávání (18. března 2009)


Věcný záměr zákona o terciárním vzdělávání (11. března 2009)


Usnesení AS UK ze dne 13. února 2009

"AS UK podporuje prohlášení zástupců akademických senátů ze dne 4. února 2009 v Hradci Králové."


Hradecké prohlášení - iniciativa "Provzdělanost" (4. února 2009)* Bílá kniha terciárního vzdělávání (18. června 2007 - 26. ledna 2009)


Bílá kniha terciárního vzdělávání schválena vládou ČR (26. ledna 2009)


Usnesení AS UK ze dne 23. ledna 2009

"AS UK protestuje proti dosavadnímu způsobu přípravy reformy vysokého školství. Odmítáme poslední verzi Bílé knihy terciárního vzdělávání předkládanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy vládě k projednání. Vzhledem k opakovaným výtkám akademické obce a nedostatečnému vypořádání se s nimi žádáme vládu České republiky, aby zamítla současný návrh reformy a návrh samotný pak vrátila zpět na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy k přepracování.

AS UK ukládá Předsednictvu AS UK, aby s tímto stanoviskem seznámilo jednotlivé ministry a předsedu vlády."


Vypořádání připomínek UK k první verzi Bílé knihy terciárního vzdělávání určené k veřejné diskuzi


Usnesení AS UK ze dne 28. listopadu 2008

"AS UK se seznámil se Stanoviskem vedení UK, ztotožňuje se s ním a z důvodů v něm obsažených první verzi Bílé knihy terciárního vzdělávání s celým dosavadním procesem její přípravy odmítá."


Připomínky UK k první verzi Bílé knihy určené k veřejné diskuzi (12. září 2008)


První verze Bílé knihy určená k veřejné diskuzi (2. května 2008)


Výchozí teze Bílé knihy terciárního vzdělávání (19. června 2007)


Poslední změna: 21. leden 2018 23:19 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám