Postup při podávání žádosti o finanční podporu zájmové činnosti studentů


Možnosti podpory studentských aktivit/spolků na Univerzitě či fakultě


Podpora zájmové činnosti studentů na UK je finanční či nefinanční a lze ji rozdělit na dvě úrovně:


 1. podpora ze strany fakult

 2. podpora ze strany univerzity


1. Podpora ze strany fakult

 • jedná se o podporu ze strany děkana fakulty

 • podporu Studentské komory Akademického senátu fakulty (nemusí být na všech fakultách) či jiné skupiny - informace hledejte u studentských fakultních senátorů

 • podporu ze strany zastřešujícího studentského spolku (např. STRADA na FF)

 • žádosti o účelové stipendium děkanovi (obvykle výjimečné případy - sportovní a jiné aktivity)


2. Podpora ze strany univerzity

Dle těchto pravidel je podpora z univerzitní úrovně poskytována ve dvou stupních:


 • Podpora zájmové činnosti na fakultě

 • jedná se o jednorázovou podporu

 • studentský spolek má alespoň 10 členů, přičemž alespoň 50 % členů (nebo alespoň 50 členů) jsou studenti dané fakulty,

 • maximálně 65 % nákladů, nejvýše však do výše 15 000 Kč (výjimečně do 20 000 Kč)

 • žádosti vyhodnocuje Hodnotící komise a podávají se nejpozději k termínům

  28. února a 15. října v listinné formě do podatelny na rektorátu UK na Ovocném trhu

  a zároveň v elektronické formě na adresu zajmovacinnost@cuni.cz

 • je třeba se registrovat v univerzitním seznamu spolků

  registr-spolku@cuni.cz

  podrobnosti k registraci najdete v článku 6 zmíněného OR.


 • Podpora zájmové činnosti na univerzitě

 • podpora je pravidelná nebo jednorázová

 • činnost týkající se studentské části akademické obce alespoň dvou různých fakult univerzity - pořadateli musí být nadfakultní spolek nebo akci musí prokazatelně pořádat alespoň dva spolky z různých fakult

 • studentský spolek má alespoň 20 členů, přičemž alespoň 50 % členů (nebo alespoň 250 členů) jsou studenty univerzity

 • v případě jednorázové podpory maximálně 65 % nákladů, nejvýše však do výše 100 000 Kč

 • v případě pravidelné podpory to může být až 180 000 Kč, pokud má spolek více jak 250 členů, celková výše nemůže převýšit 30 procent nákladů vynaložených v minulém nebo předminulém kalendářním roce na zájmovou činnost

 • žádosti hodnotí Sociální komise Akademického senátu UK

 • podávají se v listinné formě do podatelny na rektorátu UK na Ovocném trhu

  a zároveň v elektronické formě na adresu zajmovacinnost@cuni.cz

 • je třeba se registrovat v univerzitním seznamu spolků

  registr-spolku@cuni.cz

  podrobnosti k registraci najdete v článku 6 OR.


Náležitosti a termíny pro podávání žádostí najdete podrobněji v článku 7 uvedeného OR.

Formuláře na příslušné žádosti jsou také součástí OR 13/2018.


Po skončení akce je třeba předložit vyúčtování. Formulář vyúčtování je opět přílohou OR.

Dodržení podmínek, za kterých byla podpora poskytnuta, posuzuje jednou ročně pětičlenná Kontrolní komise, která o výsledku informuje Hodnotící komisi a Sociální komisi AS UK.


Další informace týkající se podpory spolkové činnosti najdete zde: www.cuni.cz/UK-6339.html
Poslední změna: 24. červenec 2019 10:30 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář rektora
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám