Postup při podávání žádosti o finanční podporu zájmové činnosti studentů


Možnosti podpory studentských aktivit/spolků na Univerzitě či fakultě


Podpora zájmové činnosti studentských spolků na UK je univerzitou poskytována primárně v podobě financování spolkových aktivit či činností.


Doručené žádosti prochází kontrolou formální úplnosti na UK Pointu a poté jsou projednávány na zasedáních Sociální komise Akademického senátu UK. Komise žádosti projednává s pozváním zástupcem podávajícího spolku a na základě rozpravy hlasuje o svém stanovisku, v němž doporučí či nedoporučují žádost k přiznání podpory s výší dané částky.


Po stanovisku sociální komise Akademického senátu UK prochází žádost kontrolou právního odboru rektorátu, který po případném rozhodnutí rektora o přiznání podpory vyzve uvedeného zástupce k podpisu smlouvy.


1. Všeobecná podpora


 • určená na podporu chodu a aktivit spolku v rámci UK pro daný akademický rok

 • podporu je možné poskytnout do výše 50 000 Kč (jde-li o spolek s počtem více než 250 členů na UK, může být poskytnuta do výše 100 000 Kč)

 • maximálně do výše 50 % nákladů, které spolek vynaložil v minulém či předminulém účetním roce na činnosti v rámci UK

 • žádost je třeba podat nejpozději do 15. listopadu v listinné formě do podatelny na rektorátu UK na Ovocném trhu

  a zároveň v elektronické formě na adresu zajmovacinnost@cuni.cz

 • žádost se podává na předepsaném formuláři:

  žádost o všeobecnou podporu


2. Jednorázová podpora


 • určená na podporu akce, kterou spolek plánuje uspořádat, či od jejíž realizace neuběhlo více než 60 dní

 • podporu je možné poskytnout do výše 250 000 Kč

 • maximálně 60 % nákladů, s výjimkou aktivit, které nejsou spolufinancovány účastníky a jde-li o akci týkající se studentů se speciálními potřebami, nebo o jinou akci hodnou zvláštního zřetele

 • podávají se průběžně v listinné formě do podatelny na rektorátu UK na Ovocném trhu

  a zároveň v elektronické formě na adresu zajmovacinnost@cuni.cz

 • žádost se podává na předepsaném formuláři:

  žádost o jednorázovou podporu


Bližší informace lze nalézt přímo v prováděcím opatření rektora č. 43/2023.


Po skončení akce je třeba předložit vyúčtování, které se odevzdává na předepsaném formuláři:

formulář vyúčtování


Další informace týkající se podpory spolkové činnosti najdete zde: finanční podpora
Poslední změna: 24. říjen 2023 14:14 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář rektora
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám