Evidence aktivit tvůrčí činnosti

Evidence výsledků tvůrčí činnosti je v gesci prorektora pro vědeckou činnost a jejím univerzitním metodickým koordinačním pracovištěm je Odbor vědy a výzkumu Rektorátu UK. Provádí se v modulu GAP systému IS Věda. Řídí se opatřením rektora 24/2018 a metodickými pravidly evidence.

Předmět evidence

Na základě Opatření rektora 24/2018 jsou evidovány vědecké, výzkumné a inovační aktivity Univerzity Karlovy zařazované do tzv. agend. Toto členění se částečně opírá o členění dané zákonem 130/2002 o podpoře vědy a výzkumu (dále jen zákon).

Agenda

Obsah

a.CEP

Projekty financované z prostředků účelové podpory podle § 3 odst 2 písm. a), b) a d) zákona.

b.GAUK

b.SVV

Interní aktivity UK financované z prostředků účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum.

c.PRIMUS

c.PROGRES

c.UNCE

Interní projekty, programy a další vnitrouniverzitní nástroje financování aktivit vědy a výzkumu UK z prostředků institucionální podpory dle § 3 odst. 3 písm. a) zákona.

d.MEZI

Zahraniční a mezinárodní granty včetně projektů z prostředků dle § 3 odst. 3. písm b) zákona.

e.OPVAV

Projekty realizované v rámci operačních programů ve výzkumu, vývoji a inovacích.

f.SMV

Smluvní a kolaborativní výzkum.

g.CZO

Jakékoli další granty a projekty na podporu aktivit vědy, výzkumu a dalších tvůrčích činností.

h.deMin

Aktivity v režimu "de minimis".

i.INFRA

Účast ve výzkumných infrastruktárách a dalších podobných vědecky zaměřených skupinách.

j.LICn

j.LICp

Licenční smlouvy (nabyté i poskytnuté) k předmětům průmyslového vlastnictví.


Přístup do evidence a podpora

Modul GAP je uživatelům přístupný na základě rozhodnutí děkana, resp. ředitele další součásti, v případě zaměstnanců Rektorátu na základě rozhodnutí vedoucího OVAV.


Vstup do systému IS Věda: https://is.cuni.cz/veda

(informace o přihlašování uživatelů do IS Věda)


Uživatelská podpora se poskytuje především pomocí integrovaného HelpDesku (na většině stránek se zobrazuje zelené stejnojmenné tlačítko v pravém dolním rohu obrazovky). Přečtěte si též zásady podpory IS Věda.

Kontaktní osoby

Seznam kontaktních osob jednotlivých fakult a dalších součástí je k dispozici v sekci Dokumentace Portálu IS Věda.


Vazby na ostatní moduly IS Věda

Interní soutěže

Z modulu Interní soutěže jsou do modulu GAP přenášeny (automatizovaně) úspěšně vysoutěžené projekty PRIMUS a UNCE. Údaje o nevysoutěžených projektech zůstávají evidovány pouze v modulu IGA

OBD

Výsledky, které vznikají v rámci jednotlivých aktivit, jsou v rámci evidence výsledků ukládány v modulu OBD.

Vazby na ostatní části IS UK

GAUK (Grantová agentura UK)

Modul GAP je primárním místem evidence všech výše uvedených agend s výjimkou projektů Grantové agentury UK (GAUK). Primárním místem evidence těchto projektů je samostatná aplikace Grantové agentury UK, z níž se vybrané údaje automatizovaně přenášejí do modulu GAP, kde jsou k dispozici pouze pro čtení.

Personální data

Modul GAP využívá personální data evidovaná v personálním systému WhoIs, resp. IS Studium, která jsou v IS Věda dále doplňována o personální vědecké identifikátory. Všechny osobní údaje se zpracovávají v souladu se zásadami ochrany osobních údajů na UK.Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


ALIANCE UK


Jak k nám