Evidence projektů

Evidence projektů Univerzity Karlovy se provádí v modulu GAP systému IS Věda. Řídí se opatřením rektora 40/2021 a metodickými pravidly evidence.

V modulu GAP se aktuálně evidují veškeré projekty v oblasti tvůrčí činnosti, v letech 2022 až 2023 však bude evidence postupně převáděna do modulu PAS, kde tak bude evidence rozšířena na kompletní evidenci všech projektů univerzity.

Předmět evidence

Předmětem evidence jsou projekty Univerzity Karlovy financované externími poskytovateli. Na základě opatření rektora 40/2021 jsou tyto projekty v rámci evidence zařazovány do tzv. agend. Toto členění se částečně opírá o členění dané zákonem č. 130/2002 o podpoře vědy a výzkumu ve znění pozdějších novel a předpisů.


Agendy

Popis agendy

Obsah agendy dle čl. 6 opatření rektora 40/2021

Projekty z programů českých poskytovatelů a českých národních operačních programů

CEP

Projekty evidované v CEP s výjimkou projektů operačních programů

a) projekty financované z prostředků programů účelové podpory evidovaných v IS VaVaI

CEP_OP

Projekty operačních programů evidované v CEP

a) projekty financované z prostředků programů účelové podpory evidovaných v IS VaVaI


b) projekty ruskutečňované v rámci národních operačních programů

OP/O

Projekty operačních programů mimo režim dle zákona č. 130/2002 Sb.

b) projekty ruskutečňované v rámci národních operačních programů

CZO/V

České výzkumné projekty z veřejných zdrojů neevidované v CEP

g) jakékoli další projekty

CZO/N

České výzkumné projekty z neveřejných zdrojů a sponzorské smlouvy na podporu tvůrčí činnosti

Projekty z programů zahraničních poskytovatelů

MEZI

Mezinárodní projekty (mimo programy EU)

c) zahraniční, mezinárodní a evropské projekty

EU/R

Projekty rámcových programů EU

EU/N

Ostatní evropské projekty

Projekty smluvního a kolaborativního výzkumu

SMV

Smluvní a kolaborativní výzkum

d) projekty smluvního a kolaborativního výzkumu


Přístup do evidence a podpora

Modul GAP je uživatelům přístupný na základě rozhodnutí děkana, resp. ředitele další součásti, v případě zaměstnanců Rektorátu na základě rozhodnutí vedoucího OVAV.


Vstup do systému IS Věda: https://is.cuni.cz/veda/

(informace o přihlašování uživatelů do IS Věda)


Uživatelská podpora se poskytuje především pomocí integrovaného HelpDesku (na většině stránek se zobrazuje zelené stejnojmenné tlačítko v pravém dolním rohu obrazovky). Přečtěte si též zásady podpory IS Věda.

Kontaktní osoby

Seznam kontaktních osob s požadovanou funkcí na jednotlivých součástech univerzity je k dispozici ve vyhledávání osob systému WhoIS, kde po rozbalení Podrobnějšího vyhledávání v sekci Vyhledávání se zobrazí pole pro omezení vyhledávání dle organizační jednotky, typu osobyfunkce osoby.


Vazby na ostatní moduly IS Věda

PAS – Projekty a soutěže

Z modulu Projekty a soutěže (PAS) jsou do modulu GAP přenášeny (automatizovaně) úspěšně vysoutěžené projekty interních soutěží PrimusUNCE, kde následně probíhá jejich správa, avšak v průběhu roku 2022 se i tato správa bude postupně přenášet do modulu PAS. Údaje o nevysoutěžených projektech zůstávají evidovány pouze v modulu PAS.

OBD – Evidence výsledků

Výsledky, které vznikají v rámci jednotlivých projektů, jsou v rámci evidence výsledků ukládány v modulu OBD.

Vazby na ostatní části IS UK

GA UK (Grantová agentura UK)

Projekty Grantové agentury UK (GA UK) se evidují v  samostatné aplikaci Grantové agentury UK, z níž se vybrané údaje samočinně přenášejí do modulu GAP, kde jsou k dispozici pouze jako zdroj financování pro výsledky tvůrčí činnosti (spravované z modulu OBD). V modulu GAP tak nejsou tyto záznamy přímo přístupné uživateli, jsou tam zaneseny pouze ze systémových důvodů pro použití modulem OBD.

Personální data

Modul GAP využívá personální data evidovaná v personálním systému WhoIS, resp. IS Studium, která jsou v IS Věda dále doplňována o personální vědecké identifikátory. Všechny osobní údaje se zpracovávají v souladu se  zásadami ochrany osobních údajů na UK.Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Ústav výpočetní techniky
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám