Evidence aktivit tvůrčí činnosti

Evidence aktivit tvůrčí činnosti Univerzity Karlovy je v gesci prorektora pro vědeckou činnost a jejím univerzitním metodickým a koordinačním pracovištěm je Odbor pro vědu a výzkum Rektorátu UK. Provádí se v modulu GAP systému IS Věda. Řídí se opatřením rektora 24/2018 ve znění opatření rektora 18/2020 a metodickými pravidly evidence.

Předmět evidence

Na základě opatření rektora 24/2018 ve znění opatření rektora 18/2020 jsou evidované vědecké, výzkumné a inovační aktivity Univerzity Karlovy zařazovány do tzv. agend. Toto členění se částečně opírá o členění dané zákonem č. 130/2002 o podpoře vědy a výzkumu ve znění pozdějších novel a předpisů.


Agendy

Popis agendy

Obsah agendy dle čl. 7 opatření rektora 24/2018 ve znění opatření rektora 18/2020

Projekty z programů českých poskytovatelů a českých národních operačních programů

CEP

Projekty evidované v CEP s výjimkou projektů operačních programů

a) projekty financované z prostředků programů účelové podpory evidovaných v IS VaVaI

CEP_OP

Projekty operačních programů evidované v CEP

a) projekty financované z prostředků programů účelové podpory evidovaných v IS VaVaI


e) projekty realizované v rámci národních operačních programů ve výzkumu, vývoji a inovacích

OP/O

Projekty operačních programů mimo režim dle zákona č. 130/2002 Sb.

CZO/V

České výzkumné projekty z veřejných zdrojů neevidované v CEP

g) jakékoli další granty a projekty na podporu aktivit vědy, výzkumu a dalších tvůrčích činností

CZO/N

České výzkumné projekty z neveřejných zdrojů a sponzorské smlouvy na podporu tvůrčí činnosti

Projekty z programů zahraničních poskytovatelů

MEZI

Mezinárodní projekty (mimo programy EU)

d) zahraniční, mezinárodní a evropské projekty, kromě projektů národních operačních programů

EU/R

Projekty rámcových programů EU

EU/N

Ostatní evropské projekty

Interní projekty a programy UK

SVV

Projekty soutěže SVV

b) interní projekty univerzity financované z prostředků účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum

GAUK

Projekty Grantové agentury UK

PROGRES

Programy Progres (2017–2021)

c) interní projekty, programy a další aktivity financované z prostředků institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace

UNCE

Projekty UNCE (2018–2023)

UNCE17

Projekty UNCE (2012–2017)

PRIMUS

Projekty Primus

MINI

Minigranty 4EU+

PRVOUK

Programy PRVOUK (2012–2016)

START

Projekty programu Start

k) interní projekty univerzity ve vědě a výzkumu financované z prostředků národních operačních programů

Projekty smluvního a kolaborativního výzkumu

SMV

Smluvní a kolaborativní výzkum

f) projekty smluvního a kolaborativního výzkumu

Ostatní aktivity

DEMIN

Negrantová podpora „de minimis“

h) veškerá podpora v režimu „de minimis“

INFRA

Účast ve výzkumné infrastruktuře

i) účast ve výzkumných infrastrukturách a dalších podobných vědecky zaměřených skupinách

LICn

Nabyté licenční smlouvy k průmyslovému vlastnictví

j) licenční smlouvy (nabyté i poskytnuté) k předmětům průmyslového vlastnictví

LICp

Poskytnuté licenční smlouvy k průmyslovému vlastnictví


Přístup do evidence a podpora

Modul GAP je uživatelům přístupný na základě rozhodnutí děkana, resp. ředitele další součásti, v případě zaměstnanců Rektorátu na základě rozhodnutí vedoucího OVAV.


Vstup do systému IS Věda: https://is.cuni.cz/veda/

(informace o přihlašování uživatelů do IS Věda)


Uživatelská podpora se poskytuje především pomocí integrovaného HelpDesku (na většině stránek se zobrazuje zelené stejnojmenné tlačítko v pravém dolním rohu obrazovky). Přečtěte si též zásady podpory IS Věda.

Kontaktní osoby

Seznam kontaktních osob jednotlivých součástí UK je k dispozici v sekci Dokumentace portálu IS Věda.


Vazby na ostatní moduly IS Věda

Interní soutěže

Z modulu Interní soutěže (IGA) jsou do modulu GAP přenášeny (automatizovaně) úspěšně vysoutěžené projekty PrimusUNCE. Údaje o nevysoutěžených projektech zůstávají evidovány pouze v modulu IGA.

OBD

Výsledky, které vznikají v rámci jednotlivých aktivit, jsou v rámci evidence výsledků ukládány v modulu OBD.

Vazby na ostatní části IS UK

GA UK (Grantová agentura UK)

Modul GAP je primárním místem evidence všech výše uvedených agend s výjimkou projektů Grantové agentury UK (GA UK). Primárním místem evidence těchto projektů je samostatná aplikace Grantové agentury UK, z níž se vybrané údaje automatizovaně přenášejí do modulu GAP, kde jsou k dispozici pouze pro čtení.

Personální data

Modul GAP využívá personální data evidovaná v personálním systému WhoIs, resp. IS Studium, která jsou v IS Věda dále doplňována o personální vědecké identifikátory. Všechny osobní údaje se zpracovávají v souladu se  zásadami ochrany osobních údajů na UK.Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám