Poplatky spojené se studiem

Povinnost hradit poplatky spojené se studiem stanoví zákon o vysokých školách v ustanovení § 58. V témže ustanovení jsou uvedeny druhy poplatků spojených se studiem (poplatky za úkony spojené s přijímacím řízením, poplatek za delší studium ve studijních programech akreditovaných v českém jazyce, poplatek za studium v cizím jazyce) a je zde též stanoven způsob vyměření poplatků a podávání odvolání proti rozhodnutí o vyměření poplatku spojeného se studiem.


Příloha č. 2 Statutu Univerzity Karlovy (dále jen „příloha č. 2 Statutu UK“) konkretizuje celý postup ve věci poplatků spojených se studiem – určuje pravidla pro stanovení výše, formu placení a splatnost poplatků. Tento přehled lze shrnout takto (jde pouze o základní informativní souhrn, přesné formulace jsou uvedeny v příloze č. 2 Statutu UK a v dalších vnitřních předpisech UK):


Poplatek za delší studium v bakalářských a magisterských studijních programech akreditovaných v českém jazyce


VZNIK POVINNOSTI HRADIT POPLATEK


1. Povinnost hradit poplatek za delší studium je upravena v § 58 odst. 3. Povinnost hradit poplatek za delší studium vzniká studentovi, jehož celková odstudovaná doba překročila standardní dobu studia studovaného studijního programu o více než rok, přičemž

 • započítává se doba předchozích neúspěšných studií  v bakalářských a magisterských studijních programech v částech, které se nepřekrývají se stávajícím studiem

 • nezapočítává se doba předchozího neúspěšného studia, po jehož ukončení student řádně ukončil studijní program stejného typu absolvováním (rozlišují se 2 typy studijních programů: bakalářský a magisterský)

 • nezapočítává se doba, po kterou bylo studium přerušeno

 • nezapočítává se uznaná doba rodičovství (v případě, kdy i po odečtení uznané doby rodičovství dojde k překročení nezpoplatněné doby studia, poplatková povinnost vznikne - viz Často kladené dotazy)

 • nezapočítává se doba studia připadající na období od 1. 3. 2020 do 31. 8. 2020 (tzv. doba narušeného studia) u studentů, kteří k 29. 2. 2020 nepřekročili nezpoplatněnou dobu studia


2. Poplatek za delší studium se hradí za každých započatých šest měsíců studia. Výše poplatků, která je uvedena v sekci Druhy a výše poplatků se stanovuje v návaznosti na ekonomickou náročnost studijních programů a v souladu s přílohou č. 2 Statutu UK: Koeficienty ekonomické náročnosti.


3. Poplatky za delší studium jsou výhradně příjmem stipendijních fondů fakult.


ROZHODNUTÍ O VYMĚŘENÍ POPLATKU

4. O vyměření poplatku rozhoduje rektor. Rozhodnutí se účastníkovi řízení zasílá do datové schránky, má-li ji jako fyzická osoba zřízenu, nebo do vlastních rukou na adresu jeho trvalého bydliště, případně na odlišnou adresu pro doručování – tyto adresy a jejich změny je student povinen oznámit na studijním oddělení fakulty nebo upravit v SIS. Účastníkem řízení je ten, u něhož byly naplněny důvody pro stanovení poplatku. Poplatek je splatný 90. den od nabytí právní moci rozhodnutí o vyměření poplatku.


ODVOLÁNÍ PROTI ROZHODNUTÍ O VYMĚŘENÍ POPLATKU SPOJENÉHO SE STUDIEM, ÚLEVY NA POPLATCÍCH

5. Student může podat odvolání proti rozhodnutí o vyměření poplatku spojeného se studiem, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Za den doručení se mj. považuje i 10. den, kdy byla oznámená písemnost (rozhodnutí) uložena na poště nebo 15. den po vyvěšení na úřední desce, je-li doručováno rozhodnutí veřejnou vyhláškou. Případný vhoz písemnosti do domovní schránky nemá na okamžik jejího doručení žádný vliv. Odvolání může podat účastník řízení, nebo osoba, kterou student zplnomocnil. V takovém případě je však nutné doručit plnou moc. Prominout zmeškání lhůty k podání odvolání lze jen ze závažných důvodů, které je třeba uvést a současně doložit. Žádost o prominutí zmeškání lhůty musí být podána společně s odvoláním proti rozhodnutí o vyměření poplatku spojeného se studiem.

 

V úvahu přicházejí následující možnosti podání odvolání:

- na podatelnu rektorátu UK

- e-mailem s elektronickým podpisem

- datovou schránkou

- poštou.

 

6. V odvolání proti rozhodnutí o vyměření poplatku spojeného se studiem může účastník řízení zejména rozporovat skutečnost, že mu povinnost hradit poplatek nevznikla (důvodem mohou být např. chybné údaje z celostátní evidence studentů o studiu na jiné vysoké škole) nebo žádat o úlevu (snížení, prominutí) na vyměřeném poplatku. V případě, že byl studentovi vyměřen poplatek za delší studium, aniž by došlo k odečtení uznané doby rodičovství od celkové doby studia, je možné se odvolat a vše doložit příslušnými doklady. Uznanou dobu rodičovství lze evidovat počínaje 1. dubnem 2013 (podrobnosti jsou uvedeny v opatření rektora č. 36/2018).


7. Každé odvolání studenta proti rozhodnutí o vyměření poplatku je posuzováno individuálně a komplexně na jednání poradní poplatkové komise rektora, jejíž členové jsou zástupci akademické obce z jednotlivých fakult Univerzity Karlovy. Poplatková komise zasedá 1x měsíčně (přibližně kolem 20. dne v měsíci), její stanovisko je pro rektora doporučující. Rektor může v rámci rozhodování o odvolání proti rozhodnutí o vyměření poplatku, poplatek snížit nebo prominout, příp. odložit termín jeho splatnosti. Důvody, které mohou vést k úlevě na poplatku, je nutné doložit.


Došlé odvolání je zpravidla zařazeno na nejbližší zasedání poplatkové komise, v případě potřeby je student vyzván k doplnění svého odvolání. Po vyslovení doporučujícího stanoviska poplatkové komise je vydáno druhostupňové rozhodnutí rektora.


7a. Na základě řádně podaného a doloženého odvolání proti rozhodnutí o vyměření poplatku spojeného se studiem je úleva na poplatku za delší studium poskytnuta v případě důvodů, uvedených v opatření rektora č. 25/2023, opatření rektora č. 23/2020, opatření rektora č. 13/2021 a opatření rektora č. 15/2024. Přehled dokumentů k prokázání důvodů uvedených v opatření rektora č. 25/2023 je uveden v příloze č. 1 k tomuto opatření.  


 • vynikající studijní výsledky – studijní průměr do 1,25 (opatření rektora č.25/2023, čl. 2)

 • vytvoření rozsáhlé nebo zvlášť významné vědecké nebo jiné tvůrčí práce (opatření rektora č. 25/2023, čl. 3)

 • absolvování studijního pobytu organizovaného nebo zajištěného prostřednictvím fakulty nebo univerzity na jiné vysoké škole v zahraničí (opatření rektora č. 25/2023, čl. 4)

 • tíživá sociální situace (opatření rektora č. 25/2023, čl. 5)

    a. 

  příjem společně posuzovaných osob do 1,5 násobku životního minima,

    b. 

  pobírání některé z dávek v systému pomoci v hmotné nouzi,

    c. 

  pobírání přídavku na dítě nebo

    d. 

  pobírání příspěvku na bydlení

 • zdravotní důvody – lékařským potvrzením doložená dlouhodobá hospitalizace či vážná nemoc, nebo obdobné důvody podle evidence studentů se speciálními potřebami (opatření rektora č. 25/2023, čl. 6)

 • osobní péče o invalidní nebo dlouhodobě nemocnou osobu, nadstandardní péče o dítě dlouhodobého charakteru ze zdravotních důvodů na straně dítěte (opatření rektora č. 25/2023, čl. 7)

 • oboustranné osiření do 26 let věku (opatření rektora č. 25/2023, čl. 8)

 • přerušení studia v období, na které byl v témže studiu stanoven předchozí poplatek za delší studium (opatření rektora č. 25/2023, čl. 9)

 • narození dítěte v období 9 měsíců přede dnem vzniku poplatku (opatření rektora č. 25/2023, čl. 10)

 • převzetí dítěte mladšího 3 let do náhradní rodinné péče (opatření rektora č. 25/2023, čl. 11)

 • absolvování studia nejpozději do jednoho měsíce ode dne vzniku poplatkové povinnosti (opatření rektora č. 25/2023, čl. 12)

 • absolvování státní či soukromé školy – nezapočítání předchozího neúspěšného studia stejného typu (opatření rektora č. 25/2023, čl. 13)

 • absolvování studijního programu vyššího typu (opatření rektora č. 25/2023, čl. 14)

 • ukončení studia do týdne, resp. měsíce od vzniku poplatkové povinnosti (opatření rektora č. 25/2023, čl. 15)

 • průtahy v řízení nebo nezákonný postup (opatření rektora č. 25/2023, čl. 16)

 • vyměření poplatku za delší studium alespoň částečně na dobu od 1. 3. 2020 do 31. 8. 2020 (opatření rektora č. 23/2020)

 • uložení pracovní povinnosti podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, a dobrovolnictví ve zdravotnických, sociálních a jiných zařízeních v souvislosti s pandemií COVID-19 (opatření rektora č. 13/2021)

 • narušení studia na Filozofické fakultě UK (opatření rektora č. 15/2024, vzor odvolání ZDE)


7b. Ustanovení o splátkových kalendářích je uvedeno v čl. 18 opatření rektora č. 25/2023. Žádost o splátkový kalendář v případě aktuálního poplatku se podává výhradně děkanovi fakulty. Vzorový formulář je uveden v příloze č. 2 opatření rektora č. 25/2023.


8. Vzorový formulář pro odvolání proti rozhodnutí o vyměření poplatku spojeného se studiem je uveden zde. Odvolání se podává rektorovi UK, podepsané odvolání lze donést osobně na podatelnu rektorátu UK, zaslat elektronicky do datové schránky, e-mailem s elektronickým podpisem nebo poštou.


Pokud účastník řízení posílá odvolání prostřednictvím pošty, pak je za den podání odvolání považován den, kdy bylo odvolání podáno na poštu, nikoliv den, kdy bylo odvolání doručeno na rektorát UK.


9. Rozhodnutí rektora v odvolacím řízení je konečné.


10. Často kladené otázky a odpovědi k poplatkům jsou uvedené zde. V případě potřeby lze telefonicky nebo e-mailem kontaktovat kancelář oddělení poplatků spojených se studiem na Odboru pro studium a záležitosti studentů RUK. V nutných případech se lze dostavit i osobně v těchto úředních hodinách: středa 10:00 – 12:00 a 13:00 – 16:00 hodin.


POSTUP PŘI NEUHRAZENÍ POPLATKU


POZOR! Při placení je vždy nutné uvést správný účet fakulty, variabilní a specifický symbol – vše je uvedeno v rozhodnutí o vyměření poplatku, jinak nemusí být platba fakultou identifikována.


11. Univerzita bohužel musela přistoupit stejně jako jiné vysoké školy k vymáhání poplatků spojených se studiem, neboť řada dlužníků dobrovolně poplatky neuhradila. Univerzita je povinna poplatky stanovit i vymáhat a naplňovat jimi stipendijní fond. Poplatky vybrané od studentů konkrétní fakulty jsou využity na stipendia pro studenty právě této fakulty, k jiným účelům je univerzita nesmí použít.


Poplatek za studium v cizím jazyce v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech

Povinnost hradit poplatek za studium v cizím jazyce je upravena v zákoně o vysokých školách v § 58 odst. 4. Poplatek za studium v cizím jazyce se stanoví za započatý akademický rok. Výše poplatků jsou uvedeny v příloze č. 2 Statutu UK. Poplatek je splatný 15. den od nabytí právní moci rozhodnutí o vyměření poplatku.

O vyměření poplatku za studium v cizím jazyce rozhoduje v prvním stupni děkan. Postup pro podání odvolání proti rozhodnutí o vyměření tohoto poplatku je obdobný jako v případě poplatku za delší studium.

Poplatek za studium v cizím jazyce může prominout či snížit ve zcela výjimečném případě výlučně rektor. Podkladem pro rozhodnutí rektora je vyjádření děkana. Pravidla pro úlevy na poplatcích za studium v cizím jazyce jsou uvedeny v opatření rektora č. 42/2023.  


V případě neuhrazení poplatku za studium v cizím jazyce se postupuje v souladu se Studijním a zkušebním řádem Univerzity Karlovy a studium se přeruší.


Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením pro bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy akreditované v českém a cizím jazyce

Povinnost hradit poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením je upravena v zákoně o vysokých školách v § 58 odst. 1 a 4. Další podrobnosti jsou uvedeny v příloze č. 2 Statutu UK v čl. 1.


Poslední změna: 3. červen 2024 16:01 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor pro studium a záležitosti studentů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám