Kompetence Předsednictva AS UK

Předsednictvo AS UK


 • vyhlašuje volby do akademického senátu univerzity

 • jmenuje a odvolává předsedu a místopředsedu a pět dalších členů hlavní volební komise z řad členů akademické obce univerzity

 • jmenuje dílčí volební komisi pro volby do akademického senátu na ostatních součástech univerzity

 • sestavuje časový plán zasedání akademického senátu

 • je oprávněno rozhodnout o změně termínu řádného zasedání

 • připravuje zasedání senátu

 • navrhuje program jednotlivých zasedání pléna, v nalehavých případech může předsednictvo senátu návrh dodatečně doplnit nebo změnit

 • jestliže je to zapotřebí k řádnému projednání věci v rámci program zasedání pléna, předsednictvo senátu přizve k jednání navrhovatele, zpracovatele nebo i jiné osoby

 • může rozhodnout o zkrácení lhůtu pro podání návrhu na změnu vnitřních předpisů univerzity až na 5 týdnů před zasedáním pléna

 • předsednictvo senátu může rozhodnout o odročení jednání pléna, pokud není po šesti hodinách jednání schválený program pléna vyčerpán; o odročení jednání rozhodne předsednictvo senátu vždy, nesnesou-li zbývající neprojednané body program odklad do příštího zasedání

 • jmenuje členy akademického senátu na jejich vlastní žádost členy pracovní komise; na návrh předsedy komise, nebo alespoň tří členů senátu po vyjádření předsedy komise senátu může předsednictvo  jmenovat členem komise senátu i jinou osobu

 • předsednictvo senátu vyzve členy senátu, aby se přihlásili za členy komise, jestliže počet jejich členů z řad členů senátu nedosahuje šesti

 • na návrh předsednictva senátu akademický senát university deleguje zástupce university jako celku do Rady vysokých škol

 • předkládá návrh na jmenování zvoleného kandidáta rektorem Ministerstvu školství

 • jmenuje tajemníka senátu z řad členů akademicé obce univerzity

 • může být senátem pověřeno na období prázdnin usnášet se na vyjádřeních senátu; nebylo-li takové usnesení schváleno na nejbližším zasedání senátu, pozbývá platnosti
Poslední změna: 21. leden 2018 23:20 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám