Q23 - Dějiny univerzitní vědy a vzdělanosti

Participující fakulty (vysokoškolské ústavy) UK

Ústav dějin Univerzity Karlovy a archiv Univerzity Karlovy, 1. lékařská fakulta

Vědní oblast

historické vědy

Rada programu

prof. PhDr. Petr Svobodný, Ph.D. (koordinátor)
doc. Mgr. Karel Černý, Ph.D.
PhDr. Marek Ďurčanský, Ph.D.
PhDr. Milada Sekyrková, CSc.
prof. MUDr. Václav Smrčka, CSc.
PhDr. Blanka Zilynská, Ph.D.

Anotace

Společný program Ústavu dějin a archivu Univerzity Karlovy (ÚDAUK) a Ústavu dějin lékařství a cizích jazyků 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (ÚDLCJ) PROGRES navazuje na dosavadní spolupráci a odborné zaměření obou pracovišť, a to nejen v rámci předcházejícího společného programu PRVOUK P 21 Dějiny univerzitní vědy a vzdělanosti. Jeho cílem je výzkum dějin pražské univerzity a dalších vysokých škol v širokém časovém horizontu a středoevropských souvislostech. Univerzitní dějiny jsou přitom vnímány nikoli jako izolovaný směr historického výzkumu, ale v provázanosti se sociálními, kulturními a politickými dějinami a se zřetelem ke komparaci, zejména ve vztahu k roli středoevropských univerzit v nacionálních, ideologických a politických střetech 19. a 20. století. Teprve širší chronologický, sociální a kulturně-historický horizont umožňuje postihnout proměny role univerzit a vysokoškolské vzdělanosti v jejich vývoji a dynamice. Vyvstane tak plastičtěji také řada diskontinuit způsobených zpravidla sociálně politickými přelomy (husitské hnutí, stavovské povstání, česko-německé nacionální soupeření 19. století, války a mocenské zvraty 20. století), které se ne vždy kryjí s vnitřními přelomovými momenty ve vývoji vysokých škol nebo rozvojem přírodních i společenských věd. Vedle tradičního pojetí dějin vysokého školství jako dějin institucí a vědních oborů je proto nutné věnovat pozornost také souvisejícím tématům (dějiny studentstva, dějiny profesí vzešlých z vysokých škol, společenská a politická role vysokých škol a jejich zaměstnanců apod.). Obě instituce jsou pro řešení tohoto programu dobře vybaveny po stránce materiální i personální, disponují bohatou knihovnou, archivními fondy, vlastním recenzovaným časopisem a dostatečným počtem erudovaných pracovníků, které v nezbytných případech doplní také externisté (specialisté na dějiny jednotlivých institucí, vědních oborů apod.). V průběhu řešení programu PROGRES budou pracovníky ÚDAUK dokončeny Stručné dějiny univerzity Karlovy, bude pokračovat výzkum dosud zpracovávaných témat a otevřena některá nová, zatím méně probádaná témata (prosopografie studentů, dějiny právnické fakulty v raném novověku aj.). Bude pokračovat digitalizace archiválií a výzkum v oblasti dlouhodobé archivace digitálních dokumentů. ÚDLCJ se zaměří na dokončení biografických slovníků lékařských fakult a vedle dosud zpracovávaných témat také na problematiku paleopatologie, latinské lékařské vědy a dějiny výživy. Ve druhém období programu bude zahájen společný projekt obou pracovišť, syntéza dějin medicíny v českých zemích (monografie v nakladatelství Paseka).

Účastníci programu - akademičtí a vědečtí pracovníci

20172018201920202021
ÚDAUK161513134
1.LF88762

Účastníci programu - Ph.D. studenti

20172018201920202021
ÚDAUK00000
1.LF22010Zpět na přehled programů Progres


Poslední změna: 21. leden 2018 23:45 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor pro vědu a výzkum
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám