Q25 - Komplikace metabolických chorob

Participující fakulty (vysokoškolské ústavy) UK

1. lékařská fakulta

Vědní oblast

Lékařské vědy - metabolismus

Rada programu

prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., MBA (koordinátor)
prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc.
prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.
prof. MUDr. Ondřej Šeda, Ph.D.
prof. MUDr. Vladimír Tesař, MBA, DrSc.
prof. MUDr. Libor Vítek, Ph.D.
prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA
prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc.

Anotace

Cíl: Předkládaný výzkumný program navazuje na dva výzkumné záměry (v r. 2005-2011: MSM0021620807 a v r. 1998-2004: J13/98 111100002) a Prvouk P25/LF1/2, které řešily též problematiku komplikací metabolických chorob. Jedná se o dlouhodobé zaměření jedné z nosných oblastí výzkumu na 1. lékařské fakultě. Cílem předkládaného programu je analýza patogenetických mechanismů a identifikace nových biomarkerů, které se mohou uplatňovat při rozvoji komplikací metabolických chorob hromadného výskytu se zaměřením zejména na diabetes mellitus, obezitu, dyslipoproteinemie, nemoci ledvin, nemoci trávicího traktu a revmatologická onemocnění včetně osteopatií. Zároveň se jedná o vzájemnou interakci metabolických stavů či nemocí. Analýza biomarkerů umožní jednak zhodnotit rizika rozvoje komplikací jako přímých následků metabolických chorob, jednak posoudit jejich přínos pro časnou diagnostiku a účinnost terapie a perspektivně jich využít i pro zhodnocení opatření v prevenci komplikací. Hlavní témata výzkumu: Celý program zahrne čtyři nosné oblasti (jednu experimentální a tři klinické), na nichž se bude podílet celkem 18 pracovišť. 1. Experimentální oblast bude zaměřena na klíčové patogenetické mechanismy rozvoje komplikací po stránce histologické, vývojové a genetické, včetně poznání úlohy regulačních molekul. K tomu budou využity biomodely. Pozornost bude věnována cévním změnám včetně aterosklerózy, vlivu metabolických faktorů na funkci hepatocytů a regulačním mechanismům. Zahrnuje 4 ústavy. 2. Jedna z klinických oblastí obsáhne vztah metabolických chorob hromadného výskytu (zejména diabetu, obezity a dyslipoproteinemií) k cévním a orgánovým komplikacím. Bude studována jejich interakce s trávicím traktem, včetně regulačních (hormonálních) mechanismů. Speciální oblastí budou endokrinopatie, které se mohou asociovat s uvedenými metabolickými chorobami a ovlivňovat hormonální aktivitou rozvoj cévních komplikací a orgánových změn. Počítá se se spoluprací interních a chirurgických pracovišť. Zahrnuje 8 klinických pracovišť ve spolupráci především s jedním ústavem. 3. Druhou klinickou oblastí bude onemocnění ledvin ve vztahu k systémovým změnám včetně pojiva. Výzkum počítá se studiem genetických, imunologických a biochemických změn, které by měly napomoci hlubšímu poznání patogeneze a současně vedly k novým terapeutickým postupům a k prevenci komplikací. Zahrnuje 2 klinická pracoviště ve spolupráci s 1 ústavem. 4. Třetí klinická oblast zahrne výzkum interakcí jedince s vnějším prostředím a to se zřetelem na již přítomné chronické metabolické nemoci. Budou studovány jednak vlivy infekční, jednak expozice profesionálním noxám. Zahrnuje 1 klinické pracoviště a 2 ústavy. Očekávané výstupy: 1. Získání nových poznatků z patogeneze komplikací metabolických chorob, zejména v oblasti molekulárně biologické a nových biomarkerů. Zaměřeno především na základní výzkum. 2. Uplatnění výše uvedených poznatků v časné diagnostice iniciálních změn sledovaných komplikací a při posouzení efektů terapie (intervenční studie). 3. Využití získaných poznatků pro prevenci komplikací (aplikovaný výzkum). 4. Získání podkladů pro nové diagnostické a terapeutické algoritmy. 5. Vytváření nové spolupráce mezi klinikami a ústavy na řešení společných projektů.

Účastníci programu - akademičtí a vědečtí pracovníci

20172018201920202021
1.LF1741791641308

Účastníci programu - Ph.D. studenti

20172018201920202021
1.LF6970541090Zpět na přehled programů Progres


Poslední změna: 21. leden 2018 23:45 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor pro vědu a výzkum
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám