Průběh projednávání vnitnřích předpisů v roce 2009


Stav projednávání vnitřních předpisů v roce 2009

1. Žádost o výklad Volebního a jednacího řádu AS UK

Navrhovatel RNDr. Dr. Fatima Cvrčková, Dr.rer.nat.

Doručeno AS UK 7. ledna 2009 - čj. 2/2009


2. Statut FF

Akademický senát FF schválil 12. února 2009

AS UK doručeno 16. února 2009 - čj. 38a/2009

Schváleno AS UK dne 22. května 2009


3. Volební a jednací řád Akademického senátu FF

Akademický senát FF schválil 12. února 2009

AS UK doručeno 16. února 2009 - čj. 38b/2009

Schváleno AS UK dne 22. května 2009


4. Návrh dílčí Změny Statutu UK

AS UK doručeno 9. dubna 2009 - čj. 60/2009

Schváleno AS UK dne 22. května 2009


Materiály

Harmonogram

Stanoviska

5. Návrh dílčí Změny přílohy č. 2 Statutu UK – Organizační řád

AS UK doručeno 9. dubna 2009 - čj. 61/2009

Projednávání ukončeno


Materiály

Harmonogram

Stanoviska

6. Návrh dílčí Změny přílohy č. 8 Statutu UK – Pravidla hospodaření

AS UK doručeno 9. dubna 2009 - čj. 62/2009

Schváleno AS UK dne 22. května 2009


Materiály

Harmonogram

Stanoviska

7. Návrh dílčí Změny Studijního a zkušebního řádu UK

AS UK doručeno 9. dubna 2009 - čj. 63/2009

Schváleno AS UK dne 22. května 2009


Materiály

Harmonogram

Stanoviska

8. Návrh dílčí Změny Grantového řádu UK

AS UK doručeno 9. dubna 2009 - čj. 64/2009

Schváleno AS UK dne 22. května 2009


Materiály

Harmonogram

Stanoviska

9. Návrh Řádu pro poskytování ubytovacích a stravovacích služeb UK

AS UK doručeno 9. dubna 2009 - čj. 65/2009

Schváleno AS UK dne 22. května 2009


Materiály

Harmonogram

Stanoviska

Materiály

Předkládací zpráva k návrhům změn vnitřních předpisů Univerzity Karlovy v Praze

Návrh Změny Statutu UK (dílčí)

-znění stávajícího čl. 32 a čl. 49 Statutu UK s vyznačením navrhované změny

Návrh Změny přílohy č. 2 Statutu UK – Organizační řád (dílčí)

-VI. úplné znění přílohy č. 2 Statutu UK s vyznačením navrhované změny

Návrh Změny přílohy č. 8 Statutu UK – Pravidla hospodaření (dílčí)

- znění stávajícího čl. 16b přílohy č. 8 Statutu UK s vyznačením navrhované změny

Návrh Změny Studijního a zkušebního řádu UK (dílčí)

- znění stávajících čl. 4, 5 a 7 Studijního a zkušebního řádu UK s vyznačením navrhované změny

Návrh Změny Grantového řádu UK (dílčí)

- II. úplné znění Grantového řádu UK s vyznačením navrhované změny

Předkládací zpráva ke změně způsobu řízení ubytovacích a stravovacích služeb zajišťovaných na Univerzitě Karlově

Návrh Řádu pro poskytování ubytovacích a stravovacích služeb UK

Harmonogram projednávání návrhů:

10. května 2009

Lhůta pro předložení stanovisek AS fakult, děkanů a ředitelů součástí

17. května 2009

Lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů členy senátu

19. května 2009

Lhůta pro předložení stanoviska Legislativní komisí AS UK

Návrhy budou projednávány na zasedání AS UK dne 22. května 2009


Stanoviska

Připomínky a stanoviska fakult a součástí UK


Pozměňovací návrhy členů AS UK

Pozměňovací návrhy členů AS UK nebyly předloženy.


Modifikace návrhu předkladatelem


Stanovisko Legislativní komise AS UK10. Statut 3.LF

Akademický senát 3.LF schválil 17. února 2009

AS UK doručeno 23. dubna 2009 - čj. 54/2009

Legislativní komise projednala 18. května 2009 - nedoporučila k projednání AS UK a uplatnila připomínky

Projednávání přerušeno


11. Změna Rigorózního řádu PF

Akademický senát PF schválil 23. dubna 2009

AS UK doručeno 5. května 2009 - čj. 78/2009

Schváleno AS UK dne 22. května 2009


12. Ediční řád FSV

Akademický senát FSV schválil 14. dubna 2009

AS UK doručeno 14. května 2009 - čj. 91/2009

Upravené znění schválil AS FSV dne 12. ledna 2010

AS UK doručeno 5. února 2010 - čj. 39b/2010


13. Změna Statutu LF P

Akademický senát LF P schválil 14. května 2009

AS UK doručeno 15. května 2009 - čj. 94/2009

Schváleno AS UK dne 22. května 2009


14. Změna Pravidel pro organizaci studia na LF HK


Akademický senát LF HK schválil 11. května 2009

AS UK doručeno 11. května 2009 - čj. 98/2009

Schváleno AS UK dne 22. května 2009


15. Změna Pravidel pro organizaci studia na 1.LF

Akademický senát 1.LF schválil 8. června 2009

AS UK doručeno 18. června 2009 - čj. 118a/2009

Schváleno AS UK dne 9. října 2009


16. Změna Pravidel pro přiznávání stipendií na 1.LF

Akademický senát 1.LF schválil 8. června 2009

AS UK doručeno 18. června 2009 - čj. 118b/2009

Legislativní komise projednala 5. října 2009 - nedoporučila k projednání AS UK a uplatnila připomínky

Projednávání přerušeno


17. Statut PřF

Akademický senát PřF schválil 7. září 2009

AS UK doručeno 9. září 2009 - čj. 131a/2009

Upravené znění doručeno 9. října 2009 - čj. 144a/2009

Schváleno AS UK dne 9. října 2009


18. Volební a jednací řád Akademického senátu PřF

Akademický senát PřF schválil 7. září 2009

AS UK doručeno 9. září 2009 - čj. 131b/2009

Upravené znění AS PřF schválil 14. října 2009

AS UK doručeno 20. října 2009 - čj. 154/2009

Schváleno AS UK dne 6. listopadu 2009


19. Jednací řád Vědecké rady PřF

Akademický senát PřF schválil 7. září 2009

AS UK doručeno 9. září 2009 - čj. 131c/2009

Upravené znění doručeno 9. října 2009 - čj. 144b/2009

Schváleno AS UK dne 9. října 2009


20. Rigorózní řád FF

Akademický senát FF schválil 10. září 2009

AS UK doručeno 17. září 2009 - čj. 135a/2009

Akademický senát FF schválil 10. prosince 2009

AS UK doručeno 7. ledna 2010 - čj. 4a/2010

Schváleno AS UK dne 22. ledna 2010


21. Pravidla pro přiznávání stipendií FF

Akademický senát FF schválil 10. září 2009

AS UK doručeno 17. září 2009 - čj. 135b/2009

Akademický senát FF schválil 10. prosince 2009

AS UK doručeno 7. ledna 2010 - čj. 4b/2010

Projednávání přerušeno

Legislativní komise 19. ledna 2010 uplatnila připomínky

Nové znění akademický senát FF schválil 11. března 2010

AS UK doručeno 17. března 2010 - čj. 63c/2010

Schváleno AS UK dne 28. května 2010


22. Pravidla pro přiznávání stipendií KTF

Akademický senát FF schválil 18. listopadu 2009

AS UK doručeno 21. září 2009 - čj. 136/2009

Upravené znění AS KTF schválil 21. října 2009

AS UK doručeno 21. října 2009 - čj. 155/2009

Schváleno AS UK dne 6. listopadu 2009


23. Návrh dílčí změny Grantového řádu UK

AS UK doručeno 29. září 2009 - čj. 140/2009


Průvodní dopis

Pravidla pro poskytování účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum podle zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Návrh dílčí změny Grantového řádu UK

Předkládací zpráva

Stávající znění vnitřních předpisů s vyznačením navrhovaných změn


Harmonogram projednávání návrhu

27. října 2009

Lhůta pro předložení stanovisek AS fakult, děkanů a ředitelů součástí

2. listopadu 2009

Lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů členy senátu

3. listopadu 2009

Lhůta pro předložení stanoviska Legislativní komisí AS UK

Návrh bude projednán na mimořádném zasedání AS UK dne 6. listopadu 2009


Stanoviska

CERGE doručeno 15. října 2009 - čj. 150/2009 nemá připomínky

AS PřF doručeno 14. října 2009 - čj. 165/2009 nemá připomínky

AS KTF doručeno 21. října 2009 - čj. 164/2009 nemá připomínky

Děkan PřF doručeno 23. října 2009 - čj. 166/2009 nemá připomínky

Děkan 1.LF doručeno 23. října 2009 - čj. 158/2009 nemá připomínky

AS 3.LF doručeno 26. října 2009 - čj. 167/2009 nemá připomínky

Děkan FSV doručeno 26. října 2009 - 167/2009 navrhuje vypust větu "každá vědecká rada může navrhnout nejvýše čtyři kandidáty" z čl. 5 odst. 1Pozměňovací návrh

Skupina senátorů: Mgr. Daniel Feranc, Mgr. Richard Chudoba, Mgr. Jakub Jeřábek doručeno 2. listopadu 2009 - čj. 173/2009


Stanovisko legislativní komise

Stanovisko legislativní komise AS UK k návrhu dílčí změny Grantového řádu UK


(přijato dne 2. 11. 2009 s tím, že 3. 11. 2009 bylo ověřeno, že ve zbytku lhůty nebyl podán žádný další pozměňovací návrh)


I. Pozměňovací návrh kol. Mgr. Daniela Ferance, Mgr. Richarda Chudoby a Mgr. Jakuba Jeřábka:

1. Článek 1 odstavec 18 se mění tak, že na konec nového čl. 6a odst. 1 se vkládá nová věta, která zní: "K opatření rektora podle předchozí věty se vyjadřuje senát."

2. Článek 2 odstavec 3 nově zní: "Tato změna předpisu nabývá účinnosti pět dní po nabytí platnosti s výjimkou čl. 6a odst. 1 poslední věty, která nabývá účinnosti 1. ledna 2010."

Pozměňovací návrh byl podán jako celek.

Legislativní komise jej považuje za přípustný a doporučuje jeho přijetí.


Usnesení přijato poměrem hlasů 12 (pro) - 0 (proti) - 0 (zdržel/a se).


II. Legislativní komise vyjadřuje k návrhu dílčí změny Grantového řádu doporučující stanovisko.


Usnesení přijato poměrem hlasů 11 (pro) - 0 (proti) - 1 (zdržel/a se).


24. Statut LF P

Akademický senát LF P schválil 30. září 2009

AS UK doručeno 5. října 2009 - čj. 143a/2009

Schváleno AS UK dne 6. listopadu 2009


25. Volební a jednací řád AS LF P

Akademický senát LF P schválil 30. září 2009

AS UK doručeno 5. října 2009 - čj. 143b/2009

Upravené znění AS LF P schválil 21. dubna 2010

AS UK doručeno 22. dubna 2010 - čj. 79/2010

Schváleno AS UK dne 28. května 2010


26. Jednací řád Vědecké rady LF P

Akademický senát LF P schválil 30. září 2009

AS UK doručeno 5. října 2009 - čj. 143d/2009

Schváleno AS UK dne 6. listopadu 2009


27. Disciplinární řád LF P

Akademický senát LF P schválil 30. září 2009

AS UK doručeno 5. října 2009 - čj. 143c/2009

Schváleno AS UK dne 6. listopadu 2009


28. Jednací řád Vědecké rady FF

Akademický senát FF schválil 8. října 2009

AS UK doručeno 14. října 2009 - čj. 147a/2009

Upravené znění AS FF schválil 14. ledna 2010

AS UK doručeno 21. ledna 2010 - čj. 7/2010

Schváleno AS UK dne 19. února 2010 (usnesení č. 10)


29. Řád celoživotního vzdělávání FF

Akademický senát FF schválil 8. října 2009

AS UK doručeno 14. října 2009 - čj. 147b/2009

Projednávání přerušeno

Legislativní komise 2. listopadu 2009 uplatnila připomínky

Nové znění akademický senát FF schválil 11. března 2010

AS UK doručeno 17. března 2010 - čj. 63b/2010

Schváleno AS UK dne 28. května 2010


30. Návrh dílčí změny přílohy č. 2 Statutu UK - Organizační řád

AS UK doručeno 2. listopadu 2009 - čj. 174/2009


Průvodní dopis

Návrh dílčí změny přílohy č. 2 Statutu UK

Předkládací zpráva


Harmonogram projednávání návrhu

24. listopatu 2009

Lhůta pro předložení stanovisek AS fakult, děkanů a ředitelů součástí

30. listopadu 2009

12:00 hod.

Lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů členy senátu

1. prosince 2009

Lhůta pro předložení stanoviska Legislativní komisí AS UK

Návrh bude projednán na mimořádném zasedání AS UK dne 4. prosince 2009


Stanoviska

Stanovisko děkana 3. lékařské fakulty - čj. 180/2009

Stanovisko děkana 1. lékařské fakulty - čj. 181/2009

Stanovisko ředitele CERGE - čj. 182/2009

Stanovisko děkana Lékařské fakulty v Plzni - čj. 184/2009

Stanovisko děkana Fakulty humanitních studií - čj. 185/2009

Stanovisko akademického senátu Filozofické fakulty - čj. 186/2009

Stanovisko děkanky a akademického senátu Pedagogické fakulty - čj. 187/2009

Stanovisko akademického senátu 3. lékařské fakulty - čj. 188/2009

Stanovisko akademického senátu Fakulty humanitních studií - čj. 189/2009

Stanovisko akademického senátu Lékařské fakulty v Hradci Králové - čj. 190/2009

Stanovisko akademického senátu Matematicko-fyzikální fakulty - čj. 191/2009

Stanovisko ředitele ÚDAUK - čj. 192/2009


Pozměňovací návrh

Stanovisko legislativní komise

31. Pravidla pro organizaci studia na HTF

Akademický senát PedF schválil 20. května 2009

AS UK doručeno 27. října 2009 - čj. 169a/2009

Schváleno AS UK dne 22. ledna 2010


32. Pravidla pro přiznávání stipendií HTF

Akademický senát PedF schválil 20. května 2009

AS UK doručeno 27. října 2009 - čj. 169b/2009

Legislativní komise projednala 10. ledna 2010 - nedoporučila k projednání AS UK a uplatnila připomínky

Projednávání přerušeno


33. Rigorózní řád PedF

Akademický senát PedF schválil 30. září 2009

AS UK doručeno 19. prosince 2009 - čj. 195/2009

Legislativní komise projednala 19. ledna 2010 a uplatnila připomínky

Upravené znění doručeno AS UK 24. listopadu 2010 - čj. 203/2010

Legislativní komise projednala 29. listopadu 2010 a uplatnila připomínky

Upravené znění doručeno AS UK 9. ledna 2011 - čj. 1/2011

Legislativní komise projednala 18. ledna 2011 a doporučila návrh předložit AS UK

Schváleno AS UK dne 21. ledna 2011
Poslední změna: 21. leden 2018 23:19 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám