Grantová rada univerzity

Grantová rada univerzity je stálým poradním orgánem rektora pro rozdělování prostředků vyčleněných pro vnitřní grantový systém univerzity.


Nestanoví-li rektor UK jinak, jsou členy Grantové rady univerzity prorektor, předsedové a místopředsedové oborových rad GA UK. Současná Grantová rada má sedm členů.


Prof. RNDr. Petr Volf, CSc.

předseda GR

Prof. PhDr. Jiří Pokorný, CSc.

sekce A - společenské vědy

předseda OR A

Prof. PhDr. Tomáš Havránek, Ph.D.

sekce A - společenské vědy

místopředseda OR A

Doc. RNDr. František Půta, CSc.

sekce B - přírodní vědy

předseda OR B

Doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D.

sekce B - přírodní vědy

místopředseda OR B

Prof. MUDr. Aleš Bartoš, Ph.D.

sekce C - lékařské vědy

předseda OR C

Doc. MUDr. Petr Bušek, Ph.D.

sekce C - lékařské vědy

místopředseda OR C

Složení Grantové rady univerzity k 1. 9. 2021


Další členy Grantové rady univerzity může rektor jmenovat po projednání ve vědecké radě univerzity z řad významných vědeckých osobností. Členem Grantové rady univerzity nemůže být děkan nebo proděkan fakulty anebo ředitel další součásti univerzity. Rektor jmenuje členy GR, včetně jejího předsedy, na dobu tří let. Rektor může člena GR odvolat, pokud závažným způsobem neplní své povinnosti.


Podrobnosti o činnosti GR jsou obsaženy v čl. 4 Grantového řádu UK ze dne 14. prosince 2016.GR zejména:

  • připravuje návrh Zásad činnosti grantové agentury Univerzity Karlovy a Zásad uskutečňování Projektů SVV a po jejich vydání dbá na jejich dodržování,

  • projednává a posuzuje projekty soutěže SVV. Součástí rozhodnutí o udělení projektu je i návrh přidělených prostředků,

  • koordinuje činnost oborových rad GA UK (dále jen "oborové rady"),

  • koordinuje spolupráci s posuzovateli a zpravodaji projektů GA UK,

  • předkládá návrhy limitů prostředků pro grantové projekty pro jednotlivé oborové rady GA UK,

  • navrhuje výši prostředků na zabezpečení činnosti GA UK; z těchto prostředků může být též hrazena činnost posuzovatelů a případně další činnost nezbytná k zajišťování hodnocení kvality grantových projektů,

  • na základě podkladů předaných oborovými radami předkládá návrhy na udělení, neudělení, pokračování, vyřazení, nebo ukončení grantového projektu GA UK; v případě udělení, pokračování, nebo vyřazení je součástí návrh přidělených prostředků,

  • na základě podkladů předaných oborovými radami zpracovává hodnocení ukončených grantových projektů GA UK,

  • vyjadřuje se k případným rozporům, které se vyskytly v činnosti oborové rady nebo mezi oborovými radami,

  • zabývá se podněty a připomínkami týkajícími se činnosti GA UK.


Termíny zasedání GR v 19. kole:

18. 02. 2022 10. hod

01. 03. 2022 14. hod

07. 04. 2022 10 hod.

18. 05. 2022 10 hod.

30. 05. 2022 14 hod.


Zápisy ze zasedání Grantové rady univerzity


Dopisy na předsedu Grantové rady univerzity či Grantovou radu univerzity adresujte na korespondenční adresu GA UK; elektronickým způsobem na gauk@ruk.cuni.cz.


Poslední změna: 4. březen 2022 12:23 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám