Archiv aktualit

Posouzení závěrečných zpráv programů PRVOUK

Přístup k podkladům pro hodnocení je určen pouze členům hodnotících komisí a je k němu zapotřebí přihlašovací jméno a heslo.Opatření rektora k závěrečným zprávám programů PRVOUK

Dne 10. 4. 2017 bylo zveřejněno opatření rektora č. 22/2017, kterým se stanovují obsahové náležitosti závěrečných zpráv o uskutečňování programů PRVOUK a podrobnosti o způsobu předložení a projednání těchto zpráv. Zprávy se vyplňují do předepsaných formulářů, do nichž odbor pro vědu a výzkum RUK předvyplnil základní údaje o jednotlivých programech a zaslal je koordinátorům programů dne 28. dubna 2017. Vzorové formuláře závěrečné zprávy a oponentního posudku k závěrečné zprávě jsou zveřejněny níže (neslouží k vyplnění). Termín pro předložení písemného i elektronického vyhotovení závěrečné zprávy je stanoven na 30. června 2017.


Vzory formulářů (neslouží k vyplnění):Závěrečné zprávy o uskutečňování programů PRVOUK

V souladu s čl. 6 odst. 4 Zásad PRVOUK budou závěrečné zprávy o realizaci programů PRVOUK předkládány do šesti měsíců od ukončení realizace programu, tj. do 30. 6. 2017. Bližší instrukce budou zveřejněny v první polovině dubna 2017.Programy Progres

V souladu s materiálem Návrh struktury programů na podporu vědy na UK od roku 2017, schváleným dne 22. 1. 2016 Akademickým senátem UK a dne 28. 1. 2016 Vědeckou radou UK, byly programy PRVOUK, jejichž realizace skončila k 31. 12. 2016, nahrazeny od 1. 1. 2017 novými programy, nesoucími název "Progres". Více informací na samostatné stránce věnované těmto programům.Prezentace programů PRVOUK

Ve dnech 6., 13. a 20. června 2016 proběhly v historické budově Karolina a dne 9. 6. 2016 na Lékařské fakultě v Hradci Králové prezentace 14 z celkových 48 programů PRVOUK. Více informací vč. prezentací ve formátu pdf/ppt na samostatné stránce.Závěrečná konference programu PRVOUK "Interdisciplinární sociální vědy" (P19)

Program PRVOUK P19 Vás srdečně zve na svoji závěrečnou konferenci s názvem Interdisciplinarita a společenské využití: průběžná bilance. Konference se uskuteční dne 14. 10. 2016 od 9:30 do 16:00 v sídle Katedry řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích Fakulty humanitních studií UK (školicí středisko Marianeum Charity ČR, adresa: Máchova 7, Praha 2). Více informací na webu Fakulty humanitních studií.

Program konference ke staženíVeřejné prezentace programů PRVOUK

V pondělí 6., 13. a 20. června 2016 vždy od 9:00 proběhnou na rektorátu UK, v Malé aule historické budovy Karolina, veřejné prezentace Programů rozvoje vědních oblastí na UK (PRVOUK). Zároveň ve čtrvrtek 9. června 2016 od 13:00 se na Lékařské fakultě v Hradci Králové uskuteční prezentace programu PRVOUK Nové postupy v diagnostice a terapii civilizačních chorob a onemocnění spojených se stárnutím populace. Prezentace budou zaměřeny zejména na dosavadní výsledky těchto programů, zahájených v roce 2012 a končících k 31. 12. 2016. Po každé prezentací bude prostor pro diskuzi. Zájemci o účast jsou srdečně zváni, účast není nutné předem potvrzovat.

Časový harmonogram jednotlivých prezentací (kliknutím na název programu se zobrazí podrobné informace o programu)Hodnocení průběžných zpráv PRVOUK za rok 2015 a za dosavadní období realizace těchto programů

Přístup k podkladům pro hodnocení je určen pouze členům hodnotících komisí a je k němu zapotřebí přihlašovací jméno a heslo.Opatření rektora k průběžným zprávám o uskutečňování programů PRVOUK za rok 2015 a za dosavadní období realizace těchto programů

Dne 18. 12. 2015 vstoupilo v účinnost opatření rektora č. 57/2015, kterým se stanoví náležitosti týkající se obsahu, způsobu předložení a projednání průběžných zpráv o uskutečňování programů PRVOUK za rok 2015 a za dosavadní období realizace těchto programů (roky 2012–2015). Průběžné zprávy se vyplňují do předepsaných formulářů, do nichž odbor pro vědu a výzkum RUK předvyplnil základní údaje o jednotlivých programech a dne 8. ledna 2016 je zaslal koordinátorům programů. Termín pro předložení zpráv je stanoven na 26. února 2016.


Vzory formulářů:

- formulář průběžné zprávy za rok 2015 – varianta pro oblast humanitních a společenských věd

- formulář průběžné zprávy za rok 2015 – varianta pro oblast přírodních a lékařských věd

- formulář oponentního posudku k průběžné zprávě za rok 2015


Upozornění: Výše uvedené vzorové formuláře neslouží k vyplnění! Dne 8. ledna 2016 zaslal odbor pro vědu a výzkum RUK koordinátorům programů formuláře, v nichž jsou předvyplněny základní údaje o jednotlivých programech.Konference PRVOUKu "Environmentální výzkum"

Ve dnech 23. a 24. 9. 2015 proběhne na Právnické fakultě UK, v síni Milady Horákové, konference PRVOUKu Environmentální výzkum (P02). Jde o společný program sedmi fakult a nefakultních součástí UK: Přírodovědecké, Právnické, 3. lékařské, Matematicko-fyzikální a Pedagogické fakulty, Fakulty humanitních studií a Centra pro otázky životního prostředí.

Program konferenceHodnocení průběžných zpráv za rok 2014

Přístup k podkladům pro hodnocení je určen pouze členům hodnotících komisí a je k němu zapotřebí přihlašovací jméno a heslo.Opatření rektora k průběžným zprávám PRVOUK za rok 2014

Dne 12. prosince 2014 vstoupilo v účinnost opatření rektora č. 46/2014, kterým se stanoví náležitosti týkající se obsahu, způsobu předložení a projednání průběžných zpráv o uskutečňování programů PRVOUK za rok 2014. Průběžné zprávy se budou vyplňovat do předepsaného formuláře, do kterého rektorát UK předvyplní některé údaje a zašle jej koordinátorům do 10. ledna 2015. Termín pro předložení zpráv je stanoven na 27. února 2015.


Vzory formulářů:

varianta formuláře pro oblast humanitních a společenských věd

varianta formuláře pro oblast přírodních a lékařských věd

formulář oponentního posudku k průběžné zprávě


Upozornění: Výše uvedené vzorové formuláře neslouží k vyplnění! Po 1. lednu 2015 zašle rektorát UK fakultám formuláře předvyplněné.


Návrh rozdělení institucionální podpory pro rok 2015 na jednotlivé PRVOUKy uskutečňované na fakultě (jiné součásti) předkládají děkani (ředitelé) spolu s koordinátory těchto programů odboru pro vědu a výzkum RUK do 5. března 2015.


Spolu s tímto návrhem se předkládá též přehled dlouhodobého hmotného nebo nehmotného majetku v hodnotě přesahující 2 mil. Kč bez DPH, který by měl být v roce 2015 pořízen z finančních prostředků na PRVOUK.


Oba materiály se zpracovávají v souladu s čl. 5 odst. 4 a 7 Zásad PRVOUK. Bližší instrukce jsou obsaženy v dopisu pana prorektora prof. PhDr. Ing. Jana Royta, Ph.D. ze dne 16. 12. 2014, č.j. 13741-IV.BK, adresovaného děkanům fakult a ředitelům jiných součástí.Změny v administraci programů PRVOUK

Dopisem prorektora pro tvůrčí a ediční činnost ze dne 11. 3. 2014 byli děkani fakult, ředitelé ÚDAUK, CTS, CERGE a COŽP, proděkani pro vědu a koordinátoři programů PRVOUK požádáni o zaslání návrhů na zjednodušení administrace programů PRVOUK. Došlé návrhy byly posouzeny a na jejich základě byly připraveny dílčí úpravy pravidel, jimiž se administrace programů PRVOUK řídí. Tyto změny byly projednány a schváleny kolegiem rektora.

Souhrn změn v administraci programu PRVOUK

Vypořádání návrhů na úpravu administrace programů PRVOUK


S účinností od 1. 7. 2014 dochází také ke změně Metodické informace k provádění evidence osob zúčastněných na programech PRVOUK nová verze 2.0Hodnocení bilančních zpráv za období roků 2012–2013

Přístup k podkladům pro hodnocení je určen pouze členům hodnotících komisí a je k němu zapotřebí přihlašovací jméno a heslo.Opatření rektora k bilančním zprávám PRVOUK

Dne 1. 12. 2013 vstoupilo v účinnost opatření rektora č. 31/2013, kterým se stanoví náležitosti týkající se obsahu, způsobu předložení a projednání bilančních zpráv o uskutečňování programů PRVOUK. Bilanční zprávy se budou vyplňovat do předepsaného formuláře, do nějž rektorát UK předvyplní některé údaje a zašle jej koordinátorům do 10. ledna 2014. Termín pro předložení zpráv je stanoven na 28. února 2014.

Vzor formuláře bilanční zprávy (Upozornění: tento vzorový formulář neslouží k vyplnění! Po 1. 1. 2014 zašle rektorát UK fakultám předvyplněné formuláře.)Návrh rozdělení institucionální podpory pro rok 2014

na jednotlivé PRVOUKy uskutečňované na fakultě (jiné součásti) předkládají děkani (ředitelé) spolu s koordinátory těchto programů odboru pro vědu a výzkum RUK do 24. února 2014. Spolu s tímto návrhem se předkládá též přehled dlouhodobého hmotného nebo nehmotného majetku v hodnotě přesahující 2 mil. Kč bez DPH, který by měl být v roce 2014 pořízen z finančních prostředků na PRVOUK.

Oba materiály se zpracovávají v souladu s čl. 5 odst. 4 a 7 Zásad PRVOUK. Bližší instrukce jsou obsaženy v dopisu p. rektora ze dne 30. 1. 2014, č. j. 1041/2014-IV.AZ, adresovaného děkanům fakult a ředitelům jiných součástí.Seminář „Stav řešení PRVOUKu P38 Biologické aspekty zkoumání lidského pohybu – dosažené výsledky a perspektivy“

V úterý 28. ledna 2014 od 13 hodin se v budově FTVS UK (José Martího 31, Praha 6) uskuteční společný seminář Fakulty tělesné výchovy a sportu, 1., 2. a 3. lékařské fakulty UK na téma „Stav řešení programu PRVOUK P38 Biologické aspekty zkoumání lidského pohybu – dosažené výsledky a perspektivy“. Program semináře naleznete v příloze.Kolokvium „Identity – konstrukce, subverze a absence“

Dne 13. 12. 2013 se v rámci PRVOUKu P09 Literatura a umění v mezikulturních souvislostech uskuteční společné kolokvium účastníků tohoto programu s názvem „Identity – konstrukce, subverze a absence“. Místem konání je pracovna č. 18 Ústavu české literatury a komparatistiky FF UK, Hybernská 3, Praha 1 (Šporkův palác). Program je k dispozici v příloze.Seminář "Sport a občanská společnost"

V úterý 3. 12. 2013 se v budově Fakulty tělesné výchovy UK (José Martího 31, Praha 6) uskuteční společný seminář Fakulty tělesné výchovy a Fakulty humanitních studií na téma "Sport a občanská společnost". Seminář se koná v rámci PRVOUKů P39 Společenskovědní aspekty zkoumání lidského pohybu a P19 Interdisciplinární sociální vědy. Bližší informace a program naleznete v příloze.Konference „Socioekonomické podmínky sportu dětí a mládeže – perspektivy a překážky“

Ve čtvrtek 21. listopadu 2013 od 10:00 se na Fakultě tělesné výchovy a sportu UK uskuteční konference „Socioekonomické podmínky sportu dětí a mládeže – perspektivy a překážky“. Akce se koná v rámci PRVOUKu P39 Společenskovědní aspekty zkoumání lidského pohybu. Bližší informace naleznete v přiloženém programu.Pozvánka na mezinárodní konferenci „Práva a povinnosti spojené s občanstvím Unie“

Letošní rok je Evropskou unií vyhlášen Evropským rokem občanů. Při té příležitosti se v rámci programů P04, P05 a P06 uskuteční mezinárodní vědecká konference na téma „Práva a povinnosti spojené s občanstvím Unie“. Akce se koná 22. 10. 2013 v budově Právnické fakulty UK a zaměří se na oblasti volného pohybu občanů Unie, pracovněprávní, sociální, ale také mezinárodní a lidskoprávní aspekty spojené s občanstvím Unie. Bližší informace jsou k dispozici v přiloženém programu. Účast na konferenci je možná po předešlém přihlášení na adrese . Přihlašování probíhá do 15. 10. 2013. Nezapomeňte prosím uvést, kterého panelu se máte zájem zúčastnit.Mezinárodní konference „Financial Aspects of Medieval Economy“

Ve dnech 17.–19. října 2013 se v Centru medievistických studií v Praze uskuteční mezinárodní konference „Financial Aspects of Medieval Economy“. Konferenci připravil PhDr. Roman Zaoral v rámci programu P20 „Kulturní, sociální a historická antropologie“. Program konference naleznete v přiloženém souboru, pro účast není nutná předchozí registrace.Změna Zásad PRVOUK

Dne 6. května 2013 schválil rektor UK změnu Zásad PRVOUK, na jejímž základě mohou být mezi účastníky programů nově zařazeni také studenti bakalářských studijních programů. Změna byla vydána Opatřením rektora č. 8/2013 a nabyla účinnosti dne 1. června 2013.Termín pro oznámení souhrnné výše finančních prostředků na pořízení dlouhodobého hmotného nebo nehmotného majetku v roce 2013 v rámci programů PRVOUK

je v souladu s přílohami přihlášek programů stanoven na 14. květen 2013. Údaj se nahlašuje ekonomickému odboru RUK současně s požadavkem na převod neinvestičních prostředků na investiční týkající se institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace. Pokud fakulta (jiná součást UK) neplánuje v letošním roce pořizovat z prostředků na PRVOUK dlouhodobý majetek, nemusí tuto skutečnost oznamovat.Specializované číslo univerzitního časopisu Forum věnované programům PRVOUK

Elektronická verze časopisu (číslo 1/2013, sešit č. 25) ve formátu pdfHodnocení průběžných zpráv za rok 2013

Přístup k podkladům pro hodnocení je určen pouze členům hodnotících komisí a je k němu zapotřebí přihlašovací jméno a heslo.Návrh rozdělení institucionální podpory pro rok 2013 mezi jednotlivé PRVOUKy

uskutečňované na fakultě (jiné součásti) předkládají děkani (ředitelé) spolu s koordinátory těchto programů odboru pro vědu a výzkum RUK do 27. února 2013. Spolu s tímto návrhem se předkládá též přehled dlouhodobého hmotného nebo nehmotného majetku v hodnotě přesahující 1 mil. Kč bez DPH, který by měl být v roce 2013 pořízen z finančních prostředků na PRVOUK.

Oba materiály se zpracovávají v souladu s čl. 5 Zásad PRVOUK. Bližší instrukce jsou obsaženy v dopisu prorektora pro vědeckou a tvůrčí činnost, č. j. 1259/2013-IV.AZ, který byl dne 7. února 2013 odeslán děkanům fakult a ředitelům jiných součástí.Průběžné zprávy o uskutečňování programů PRVOUK za rok 2012

Průběžná zpráva za rok 2012 se předkládá v termínu do 20. února 2013. Podrobnosti o jejím obsahu a způsobu předložení jsou stanoveny opatřením rektora č. 11/2012.Publikace o právních a ekonomických aspektech Fiskálního paktu

V rámci spolupráce programů PRVOUK P04 a PRVOUK P06 a v součinnosti s Úřadem vlády ČR vyšla v listopadu 2012 v řadě Acta Universitatis Carolinae – Iuridica publikace „Fiskální pakt – právní a ekonomické souvislosti a důsledky přijetí Smlouvy o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii“. Publikace je distribuována nakladatelstvím Karolinum a edičním střediskem Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Titulní stránka a obsah publikaceWorkshop "Perspektivy environmentálnícho výzkumu UK"

Dne 9. 11. 2012 se v rámci programu PRVOUK P02 Environmentální výzkum uskuteční workshop "Perspektivy environmentálního výzkumu UK". Jeho cílem je podpora diskuze o perspektivách environmentálního výzkumu v rámci UK, a to jak mezi jednotlivými týmy sdruženými v PRVOUKu Environmentální výzkum, tak i ve spolupráci s ostatními týmy v rámci UK. Místem konání je budova Přírodovědecké fakulty UK na adrese Benátská 2, Praha 2. Více informací naleznete v pozvánce.Zpět na stránku PRVOUK


Poslední změna: 21. leden 2018 23:45 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám