Jednací řád Petiční komise AS UK

dokument schválila Petiční komise AS UK na svém zasedání dne 23. ledna 2015


Hlava I

Obecná ustanovení


Čl. I

Účel předpisu


Petiční komise projednává stížnosti a podněty (dále jen „podněty“) členů akademické obce a pracovníků Univerzity Karlovy v Praze. V odůvodněných případech může komise přijmout i podnět nečlenů akademické obce, který se však týká univerzitní problematiky.


Podání podnětu


Čl. II


Podnět petiční komisi je oprávněn podat kdokoliv. Podnět se posuzuje podle svého skutečného obsahu a bez ohledu na to, jak je označen.


Čl. III


(1) Podněty se zasílají jedním z následujících způsobů:

a) emailovou adresu petiční komise , *

b) na adresu jejího předsedy, uvedenou na webových stránkách http://senat.cuni.cz/, nebo

c) písemně na adresu Univerzita Karlova v Praze, Akademický senát – Petiční komise, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1. Pokud obálku nemá otevřít pracovník sekretariátu akademického senátu, zejména z důvodu uchování identity stěžovatele v tajnosti, označí ji stěžovatel slovy NEOTVÍRAT.

(2) Z podnětu musí být patrno

a) kdo podnět činí (stěžovatel),

b) jakých dalších osob nebo orgánů se vedle stěžovatele podnět týká,

c) čeho se podnětem domáhá,

d) zda si stěžovatel přeje uchovat svou identitu v tajnosti.

(3) Stěžovatel v podnětu navrhne důkazy na podporu svých tvrzení, pokud nejde o skutečnosti všeobecně známé.

(4) V případě, že podnět nesplňuje náležitosti dle druhého nebo třetího odstavce, pomůže petiční komise stěžovateli nedostatky odstranit nebo ho vyzve k jejich odstranění a poskytne mu k tomu přiměřenou lhůtu. V případě, že stěžovatel neodstraní nedostatky podnětu ve stanovené lhůtě, petiční komise podnět odloží.

(5) Anonymní podněty petiční komise odloží.


Čl. IV

Ochrana identity stěžovatele


Členové komise nesmí prozradit identitu stěžovatele, který si přál uchovat svou identitu v tajnosti.
Hlava II

Postoupení podnětu jinému orgánu a jednání před tímto orgánem


Čl. V

Postoupení podnětu


(1) Dojde-li petiční komisi podnět, jehož předmět spadá do kompetence jiného orgánu, petiční komise podnět tomuto orgánu postoupí. V případě, že si stěžovatel v podnětu přál uchovat svou identitu v tajnosti, postoupí petiční komise podnět jinému orgánu jen se souhlasem stěžovatele. Pokud stěžovatel souhlas neudělí, petiční komise podnět odloží.

(2) Stěžovatel může požádat, aby ho petiční komise zastupovala při jednání před orgánem, kterému byl podnět postoupen. V takovém případě se při jednání před tímto orgánem postupuje dle čl. VI.


Čl. VI

Jednání před jiným orgánem


(1) Petiční komise usnesením pověří svého člena, aby jejím jménem vystupoval před jiným orgánem.

(2) Při jednání před jiným orgánem chrání petiční komise identitu stěžovatele v souladu s čl. VII.

(3) Pověřený člen průběžně informuje petiční komisi o průběhu a výsledcích jednání před jiným orgánem.

(4) Petiční komise předloží Akademickému senátu Univerzity Karlovy v Praze zprávu o průběhu a výsledcích jednání.


Hlava III

Jednání o podnětu


Čl. VII

Projednání podnětu


(1) K projednání podnětu přizve petiční komise stěžovatele, osoby nebo zástupce orgánů, proti kterým je podnět podán a případné další osoby nebo zástupce orgánů, kterých se předmět podnětu dotýká.

(2) V případě, že si stěžovatel přeje uchovat svou identitu v tajnosti, projedná jej petiční komise se stěžovatelem a dalšími osobami odděleně tak, aby nedošlo k odhalení identity stěžovatele.

(3) Petiční komise projedná podnět veřejně. Petiční komise může účast veřejnosti vyloučit, pokud o to požádá stěžovatel, pokud by účastí veřejnosti mohlo dojít k odhalení identity stěžovatele nebo z důvodu možného porušení práva na ochranu osobnosti.

(4) Z jednání petiční komise se pořizuje zápis. V případě, že si stěžovatel přál uchovat svou identitu v tajnosti, nahradí se jeho jméno v zápisu pseudonymem.


Čl. VIII

Rozhodnutí o podnětu


(1) Petiční komise o svém usnesení rozhoduje bez účasti stěžovatele, dalších osob, kterých se podnět týká, a veřejnosti.

(2) Usnesení petiční komise se vyhlásí veřejně. Zároveň se doručí stěžovateli, dalším osobám, kterých se podnět týká a příslušným orgánům univerzity nebo fakult.


Stáhnout


* Došlo k aktualizaci e-mailové adresy komise.


Poslední změna: 4. leden 2024 15:07 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám