Primus

Od roku 2017 vyhlašuje Univerzita Karlova soutěž Primus, určenou pro mladé perspektivní vědce a vědkyně, zejména pro ty, kteří se na UK po dlouhodobé stáži v cizině vracejí, nebo na ní dosud nepůsobili. Cílem programu je podpořit špičkové pracovníky a pracovnice při zakládání a rozvoji nových vědeckých skupin a laboratoří.


Jedním z dlouhodobých cílů, které se daří plnit, je také zvýšit úspěšnost univerzity při získávání mezinárodních grantů (např. grantů Evropské výzkumné rady – ERC; viz Excelence ve výzkumu).

Očekává se proto, že předkladatelé/předkladatelky návrhů, kteří budou v soutěži úspěšní, vytvoří na Univerzitě Karlově vlastní laboratoře/vědecké směry a budou schopni/schopny podat si do ukončení řešení projektů Primus žádost o ERC grant.


Pro koho je soutěž určena?

Předkladatel/předkladatelka soutěžního návrhu musí, v době podání projektu, mít max. 8 let od udělení Ph.D. (nebo jeho ekvivalentu). Má zpravidla dlouhodobé zahraniční zkušenosti či přichází ze zahraničí. Držitel/držitelka projektu Primus musí být po dobu realizace projektu zaměstnancem/zaměstnankyní univerzity. Jeho/její pracovní úvazek musí být minimálně 0,5 v rámci univerzity po celou dobu realizace projektu.


Jaká jsou nejdůležitější kritéria soutěžního návrhu?

- závažnost a kvalita předkládaného projektu,

- dosavadní vědecká činnost předkladatele/předkladatelky s důrazem na originální výsledky a mezinárodní spolupráci včetně zahraničních pobytů,

- samostatnost předkladatele/předkladatelky,

- zda projekt povede ke vzniku nového směru výzkumu, který bude v souladu se záměry pracoviště,

- zda projekt vytváří dobré předpoklady pro vedení studentů/studentek doktorského studia,

- zda odborná úroveň řešitelského týmu a přiměřenost finančních nákladů odpovídají stanoveným cílům.


Jak je projekt financován?

Každý projekt je kofinancován univerzitou a fakultou/VŠ ústavem. Univerzita podpoří projekt stejnou částkou, ke které se zavážou podporující fakulty/VŠ ústavy. Univerzitní podpora bude maximálně do výše 1,5 mil. Kč ročně na jeden projekt (tedy, včetně financování ze strany fakulty/VŠ ústavu maximálně 3 mil. Kč ročně). V případě, kdy žadatel/žadatelka strávil/strávila nejméně poslední dva kalendářní roky z posledních tří na zahraničním pracovišti, může hodnoticí komise doporučit finanční institucionální podporu ze strany univerzity až do výše 2 mil. Kč/rok (tedy včetně financování ze strany fakulty/VŠ ústavu maximálně 4 mil. Kč/rok) a/nebo úpravu poměru financování projektu ve prospěch fakulty/VŠ ústavu. Podmínkou udělení podpory v této výši je závazek fakulty/VŠ ústavu k finanční podpoře projektu nejméně stejnou částkou, a/nebo upravení poměru financování projektu ze strany univerzity, a to až do výše tří čtvrtin požadovaných finančních prostředků.


Jak předložit soutěžní návrh?

Soutěžní návrh projektu je předkládán rektorátu UK prostřednictvím informačního systému IS Věda zde: https://is.cuni.cz/veda. Pro přihlášení se užívá identifikační číslo osoby, které naleznete pod fotografií na průkazu UK, a heslo z Centrální autentizační služby UK (CAS). Zájemci mimo UK se musejí nejprve registrovat do systému zde: http://veda.is.cuni.cz/primus. Po registraci obdrží přihlašovací údaje do systému IS Věda.

V sekci Manuály, návody a šablony je zveřejněn Manuál pro předkladatele soutěžních návrhů. Tento je dobrým pomocníkem při zakládání a přípravě soutěžního návrhu. Manuál také odpovídá na nejčastější dotazy spojené s přípravou soutěžního návrhu.


Jak probíhá hodnocení soutěžních návrhů?

Hodnocením soutěžních návrhů je pověřena Komise programů pro podporu vědy na UK. Každý návrh projektu je posuzován dvěma hodnotiteli/hodnotitelkami a následně zpravodajem/zpravodajkou, který je vždy členem komise. Ostatní členové/členky komise mají právo přístupu a komentáře ke všem návrhům projektů daného panelu. V případě zájmu mají právo vypracovat doplňující hodnocení jakéhokoli návrhu v daném panelu. Komise v diskusi projedná každý návrh projektu a jeho hodnocení. Soutěžní návrhy jsou posuzovány se zvýšeným zřetelem na možný konflikt zájmů. Komise se povinně vyjádří k bodu, zda podaný projekt představuje předstupeň k možnému následnému podání významného mezinárodního individuálního grantu včetně ERC. Následně vypracuje výsledné pořadí projektů, včetně návrhu na udělení či neudělení finanční podpory. U projektů, které navrhne podpořit, vyjádří souhlas s výší finančních prostředků nebo doporučí jejich úpravu, případně doporučí zvýšení procentuální podpory žadatele. Dále určí projekty, kterým může být udělena podpora v případě uvolnění dodatečných finančních prostředků (například neuzavřením dohody s žadatelem o jiný lépe hodnocený projekt).


Chtěli byste vědět víc?

Pokud ano, obraťte se na referenta programu Primus na fakultě/VŠ ústavu, kde chcete Váš projekt realizovat. Případně na celouniverzitního koordinátora programu Primus, .Výchozí dokumentace:

odkaz online

česká verze ke stažení

english version to download*

Zásady soutěže PRIMUS/Rules for the PRIMUS Grant Scheme

OR 6/2024

stáhnout

download

Podrobnosti o vybraných povinnostech a dalších náležitostech týkajících se programů Progres, UNCE, PRIMUS, SVV a GAUK/

Details of Certain Obligations and other Elements Concerning the Progres, UNCE, PRIMUS, SVV and GAUK Programmes


OR 8/2024


stáhnout


document is no need to be available in English


Vyhlášení 9. ročníku soutěže PRIMUS UK/ Call for the 9th PRIMUS Grant Scheme at Charles University

OR 7/2024

stáhnout

download

*These translations are for informative purpose only. The legally binding regulations are those in Czech.


Formuláře:

formuláře ke stažení

Průběžná zpráva PRIMUS/ Interim report

form in english

Závěrečná zpráva PRIMUS/ Final report

form in english


Přehled udělených projektů Primus:

počet projektů v kole

období řešení projektů

1. kolo soutěže

24

2017 - 2019

2. kolo soutěže

28

2018 - 2020

3. kolo soutěže

17

2019 - 2021

4. kolo soutěže

22

2020 - 2022

5. kolo soutěže

21

2021 - 2023

6. kolo soutěže

18

2022 - 2025

7. kolo soutěže

12

2023 - 2026

8. kolo soutěže

20

2024 - 2027


AKTUALITY

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


* PŘEDPOKLÁDANÝ HARMONOGRAM ROKU 2024

16. 1. 2024


• PRIMUSDAY - Páté výroční setkání řešitelů projektů PRIMUS


22. 1. 2024

• zveřejnění vzorového formuláře průběžné zprávy

• zveřejnění vzorového formuláře závěrečné zprávy1. 2. 2024


• zveřejnění OR k průběžným a závěrečným zprávám

• zveřejnění aktualizovaných Zásad soutěže pro 9. kolo Primus

• zveřejnění OR k Vyhlášení 9. kola soutěže Primusdo 29. 2. 2024


• termín pro odevzdání průběžné zprávy za 2023

• termín pro předkládání přehledu (osob a financí) za 2023 v modulu PAS1. 3. - 22. 4.

• termín pro vkládání soutěžních návrhů do 9. kola soutěže Primus (řešení od 2025)do 1. 4. 2024• termín odevzdání závěrečné zprávy projektu Primus


duben 2024


• 1. zasedání Komise pro podporu vědy na UK (hodnocení nových soutěžních návrhů, průběžných zpráv a závěrečných zpráv)do 1. 5. 2024

• termín odevzdání dodatku k dohodě projektů probíhajících v roce 2024

• nejzazší termín pro nahlášení a uskutečnění přesunů a změn investičních prostředkůkvěten


• 2. zasedání Komise pro podporu vědy na UK (hodnocení nových soutěžních návrhů, průběžných zpráv a závěrečných zpráv)do 1. 7.


• zveřejnění výsledků 9. kola soutěže Primus


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* VÝSLEDKY 8. KOLA SOUTĚŽE PRIMUS - PŘEHLED NÁVRHŮ PROJEKTŮ PRIMUS DOPORUČENÝCH VR UK K FINANCOVÁNÍ OD ROKU 2024

Přehled návrhů osmého kola Primus doporučených VR UK k financování od 2024


Financovány budou projekty, u kterých bude návrh na financování přijat hlavním řešitelem i příslušnou fakultou (VŠ ústavem). V současnosti probíhají jednání s fakultami o financování projektů. V případě, že nedojde k dohodě o financování některého projektu, je možné, že budou dodatečně navrženy k financování i další projekty (viz čl. V odst. 7 a 8 Zásad soutěže Primus).


Finální rozhodnutí rektorky o přidělení finančních prostředků na realizaci projektů,a to včetně závěrečného souhrnného hodnocení soutěžních návrhů, budou teprve zpřístupněny v elektronické databázi pro přijímání návrhů projektů. 15denní lhůta pro podání případných námitek proti rozhodnutí začíná běžet dnem, kdy je předkladateli projektu odesláno oznámení o vložení rozhodnutí a zpřístupnění souhrnného hodnocení do databáze.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* PŘEHLED ÚSPĚŠNÝCH ŽÁDOSTÍ O PRODLOUŽENÍ FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ PRIMUS NAVRŽENÝCH VR UK K FINANCOVÁNÍ

Přehled úspěšných žádostí o prodloužení financování projektů Primus navržených VR UK k financování od 2024

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Archiv aktualitPoslední změna: 4. březen 2024 14:08 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor pro vědu a výzkum
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám